Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Kr 44/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-23

i jego zakończenia zgodnie z prawem po merytorycznym wyroku WSA w Warszawie',, 2. 'postępowania w przedmiocie umorzenia postępowania zainicjowanego przez skarżącego wnioskiem...
o wycofanie i umorzenie postępowania w przedmiocie przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu z uwagi na rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego decyzją...

II GSK 1743/18 - Wyrok NSA z 2018-12-05

. 105 § 1 kpa, poprzez niezasadne odstąpienie przez organ I instancji od umorzenia postępowania administracyjnego w sytuacji, kiedy doszło do przedawnienia zarówno prawa...
z rozstrzygnięciem NSA w sprawie sygn. akt Il GSK 268/15, pismem z 2 stycznia 2017 r. pełnomocnik spółki wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty...

III SAB/Łd 20/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-12

sprawie w zw. z art. 105 § 1 k.p.a., poprzez niezasadne odstąpienie przez organ I instancji od umorzenia postępowania administracyjnego, w sytuacji, kiedy doszło...
2017 roku pełnomocnik spółki wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę bez wymaganej koncesji na działce...

I SAB/Wa 461/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

orzeczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej wpis sądowy w wysokości 100 (sto) złotych. I. G. w dniu [...] lipca 2013 r. wniosła...
. nr [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2013 r. wydał decyzję nr [...] rozstrzygającą sprawę przedmiotowego wniosku...

I SAB/Wa 459/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

orzeczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej wpis sądowy w wysokości 100 (sto) złotych. I. G. w dniu [...] lipca 2013 r. wniosła...
. nr [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2013 r. wydał decyzję nr [...]rozstrzygającą sprawę przedmiotowego wniosku...

I SAB/Wa 458/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

orzeczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej wpis sądowy w wysokości 100 (sto) złotych. I. G. w dniu [...] lipca 2013 r. wniosła...
. nr [...]., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2013 r. wydał decyzję nr [...] rozstrzygającą sprawę przedmiotowego wniosku...

I SAB/Wa 460/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-25

orzeczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej wpis sądowy w wysokości 100 (sto) złotych. I. G. w dniu [...] lipca 2013 r. wniosła...
na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że w dniu [...] sierpnia 2013 r. wydał decyzję nr [...] rozstrzygającą sprawę przedmiotowego wniosku., Pismem z dnia...

III SAB/Lu 18/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-07

o umorzenie postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w dniu [...] stycznia 2015 r. (nr [...]) w sprawie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczącej...
skarżącą o braku podstaw do wydania decyzji o umorzeniu postępowania. Organ stwierdził, że w sprawie nie wystąpiły okoliczności mogące świadczyć o bezprzedmiotowości...

V SAB/Wa 1/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

; postanawia: - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. W. S. (zwany dalej: skarżącym) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe...
o umorzenie postępowania, w trybie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270...

I SAB/Wr 104/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-16

niejawnym sprawy ze skargi N. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę postanawia umorzyć postępowanie...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100