Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

VI SA/Wa 1772/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-14

niejawnym sprawy z wniosku Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy o umorzenie postępowaniu w sprawie ze skargi [...] Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna...
organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne W związku ze złożoną przez [...] Powszechne Towarzystwo Emerytalne...

VI SA/Wa 1103/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

kosztów zarządzania postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Na rozprawie w dniu 20 listopada 2009 r. pełnomocnik skarżącego...
o umorzeniu postępowania., Mając na uwadze powyższe Sąd postanowił, jak w sentencji. ...

VI SA/Wa 1659/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-19

i Funduszy Emerytalnych z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na przejęcie zarządzania otwartym funduszem...
,, 2. art. 105 § 1 Kpa. w związku z art. 202 ust. 1 ustawy poprzez wadliwe przyjęcie, że w sprawie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania oraz, 3. art. 7 Kpa...

III SA/Gl 326/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-11

. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec skarżącej (dotyczącego składek rolniczych) z uwagi na bezskuteczność egzekucji, a zarazem jednoznacznej wypowiedzi...
. Postępowanie zostało umorzone z uwagi na protokół nieściągalności., Należność za okres od sierpnia 2011 r. do maja 2012 r. (w części maja 2012 r. tj. kwoty [...] zł została...

VI SA/Wa 1123/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

dyspozycyjności postępowania administracyjnego, przykładowo wnioskowania o zawieszenie, bądź też umorzenie postępowania (J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, 'Kodeks...
Przepis art. 24 par. 1 pkt 4 kpa w zw. z art. 27 par. 1 zdanie 1 kpa ma zastosowanie do przedstawiciela stowarzyszenia, które uczestniczy w postępowaniu administracyjnym...

VI SA/Wa 1773/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-26

i umorzenie postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Argumentem przewodnim wniosku była, podnoszona konsekwentnie we wszystkich pismach skarżącego kierowanych...
zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 204 ust. 8 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy...

III SA/Wr 159/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-03

niejawnym sprawy ze skargi R. D. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lipca 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie...
[...] lutego 2013 r. skarżący wniósł skargę na opisaną w osnowie decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającą wszczęcia postępowania, w sprawie stwierdzenia nieważności...

III SA/Wr 214/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-17

Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy...

III SA/Wr 213/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...
. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm., dalej w skrócie: 'u.s.u.s.'), Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

III SA/Wr 212/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o objęciu ubezpieczeniami społecznymi., Po ponownym rozpoznaniu sprawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia...
1   Następne >   2