Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Łd 190/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-09

ze skargi A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla...
. 1314 ze zm.), zwanej dalej u.p.e.a., po rozpatrzeniu zażalenia A. D. od postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. z [...] o odmowie umorzenia postępowania...

III SA/Łd 536/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-19

. R. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone...
. nr [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego: 1) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie w części dotyczącej odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego...

II GSK 2240/11 - Wyrok NSA z 2013-04-16

umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.; 2. zasądza...
umorzenia postępowania egzekucyjnego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy., Skarżący wnioskiem, który wpłynął do Dyrektora Izby Celnej w T. w dniu 13...

II GSK 2239/11 - Wyrok NSA z 2013-04-16

umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w B.; 2. zasądza...
umorzenia postępowania egzekucyjnego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy., Skarżący wnioskiem, który wpłynął do Dyrektora Izby Celnej w T. w dniu 13...

I SA/Gd 1721/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-25

. z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 16 października 2017 r...
Miasta G. (dalej jako 'Prezydent Miasta') z dnia 21 czerwca 2017 r. odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...

II GSK 1084/15 - Wyrok NSA z 2017-04-06

[...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 21...
umorzenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zamościu z dnia [...] listopada 2013 r...

I SA/Lu 449/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-04

wszczęcia postępowania w sprawie wniosku zobowiązanej z dnia [...] sierpnia 2016 r. o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...
z [...] i [...] lipca 2015 r. dłużniczka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w [...] z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego, m.in...

I SA/Gl 947/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...], nr [...], Dyrektor Izby...
[...] Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...],[...], o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia ponownego wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego...

I SA/Bd 99/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-17

w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Dnia [...] M. P. złożył do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w B...
. wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu choroby o psychicznej oraz trudnej sytuacji finansowej. Podniósł, że nie posiada żadnego majątku, a jedyny...

I SA/Gl 1107/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-21

postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego i umorzeniu postępowania pierwszej...
ze zm. - obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm., dalej 'u.p.e.a.') umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec zobowiązanego., Na powyższe postanowienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100