Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 197/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji 1. uchyla zaskarżone...
postanowienie w części dotyczącej umorzenia postępowania organu pierwszej instancji w całości; 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w części...

II OSK 687/07 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

. o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy Miejskiej K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2007 r...
własności nieruchomości zamiennych postanawia: oddalić wniosek o umorzenie postępowania. Postanowieniem z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. akt II OSK 687/07, na podstawie art...

II OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

. o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2007 r. sygn. akt...
nieruchomości zamiennych postanawia: oddalić wniosek o umorzenie postępowania. Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny, zawiesił postępowanie...

I SA/Wa 2227/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-29

wydania zaświadczenia postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić B. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi. Do Wojewódzkiego...
. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie...

I SAB/Wa 202/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

decyzji postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz skarżącego Związku Gmin [..] kwotę 340 (trzysta...
się bezprzedmiotowe i sąd obowiązany jest wydać postanowienie o umorzeniu postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SAB/Wa 204/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

decyzji postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz skarżącego Związku Gmin [..] kwotę 340 (trzysta...
się bezprzedmiotowe i sąd obowiązany jest wydać postanowienie o umorzeniu postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SAB/Wa 203/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-08

decyzji postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz skarżącego Związku Gmin [...] kwotę 340 (trzysta...
w sprawie o bezczynność staje się bezprzedmiotowe i sąd obowiązany jest wydać postanowienie o umorzeniu postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo...

I SAB/Wa 13/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-23

r. nr [...] postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz Związku [...] kwotę 360 (trzysta...
Wewnętrznych i Administracji wniósł o umorzenie postępowania wyjaśniając, że w dniu [...] stycznia 2009 r. wydał postanowienie nr [...] o zawieszeniu w/w postępowania...

I SAB/Wa 12/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-23

2003 r. nr [...] postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz Związku [...] kwotę 360 (trzysta...
Wewnętrznych i Administracji wniósł o umorzenie postępowania wyjaśniając, że w dniu [...] stycznia 2009 r. wydał postanowienie nr [...] o zawieszeniu w/w postępowania...

II OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny, zawiesił na podstawie art...
2014 r. Opactwo O. złożyło wniosek o umorzenie postępowania z urzędu na podstawie art. 130 § 1 zd. drugie p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a. z uwagi na stwierdzenie braku...
1   Następne >   +2   +5   +10   12