Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 713/09 - Wyrok NSA z 2009-08-13

kk w zw. z art. 67§ 1 kk warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko T.T., za popełnienie czynów z art. 233 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, wyznaczając okres próby jednego...
przez kodeks karny dla pozytywnego upływu okresu próby, wyznaczonego przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Wskazano, że okres próby w wypadku T.T. upłynął [...] czerwca...

III SA/Kr 887/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-05

nazwy ulicy 'Wąska' w miejscowości Miechów w Gminie Miechów postanawia: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowe; 2. umorzyć postępowanie sądowe. W dniu 12 lipca 2018 r...
sądowe., Pismem z dnia 27 maja 2019 r. strona skarżąca złożyła wniosek o umorzenie postępowania i odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania., W uzasadnieniu...

II OSK 1704/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Miasta [...] W. na zarządzenie zastępcze Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta [...] W. postanawia umorzyć postępowanie...
skargę kasacyjną., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie z ww. skargi kasacyjnej podlega umorzeniu., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1...

II SA/Wr 213/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-17

: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. Gmina W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na rozstrzygnięcie...
na skargę Wojewoda D. wniósł o umorzenie postępowania sądowego w niniejszej sprawie z uwagi na uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia., Pismem z dnia 8 maja 2012 r. Gmina...

II OSK 1979/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

Rejonowy w Szydłowcu warunkowo umorzył postępowanie wobec J. G., oskarżonego o czyn z art.90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., W dniu [...] marca 2009r. Rada...
z utratą prawa wybieralności wobec warunkowego umorzenia postępowania karnego, w sprawie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego (art.190 ust.1 pkt 3 w zw...

II SA/Po 459/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-28

z dnia (...) kwietnia 2012 r. Mając powyższe na względzie organ wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, .Zgodnie z art...
. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe...

III SA/Wa 715/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-15

Rady Miejskiej w P. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

III SA/Wa 716/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-15

Rady Miejskiej w P. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić...
sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r...

I OSK 1374/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia dotyczącego powierzenia stanowiska dyrektora szkoły postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne. Zaskarżonym wyrokiem z dnia...
. wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej., Pismem z dnia 20 września 2012 r. Gmina C. cofnęła skargę kasacyjną wnosząc o umorzenie postępowania sądowego w tym zakresie...

III SA/Wr 337/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-07

. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Z. O. Z. w J. postanawia: umorzyć postępowanie. Skargą z dnia [...] pełnomocnik Powiatu J. wniosła skargę na opisane...
w osnowie niniejszego postanowienia rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia [...]., W odpowiedzi na skargę organ nadzoru wniósł o umorzenie postępowania, wskazując...
1   Następne >   +2   +5   +10   73