Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 52/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-08

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
.,, nr [...] umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Kierownika Delegatury w B. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w L. z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...]., W uzasadnieniu...

VII SA/Wa 1681/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-21

: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia zamierzenia budowlanego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz Prezydenta...
Narodowego uchylił w całości postanowienie [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia [...] września 2019 r., znak: [...] i umorzył postępowanie prowadzone przez organ...

VII SA/Wa 2140/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-11-12

umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2. zwrócić skarżącej Gminie Miejskiej...
[...] sierpnia 2021 r., znak:, [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W piśmie procesowym z dnia [...] listopada 2021 r. (data wpływu do Sądu...

VII SA/Wa 2001/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-13

Narodowego z dnia [...] czerwca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe M. K.-H. pismem z dnia 2...
[...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Na rozprawie w dniu 13 lipca 2017 r. skarżący cofnął przedmiotową skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SAB/Gl 79/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-08-08

a w i a: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 18 lipca 2022 r. G. K. (dalej: skarżący), złożył skargę na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie...
., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej, bądź umorzenie postępowania ze względu na cofnięcie skargi., Wojewódzki Sąd...

VII SA/Wa 623/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-25

., Uzasadniając decyzję Minister wyjaśnił, że ww. decyzją WKZ umorzył postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku przy ul. P. w Ś., na działce nr ew...
. [...]. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia WKZ uznał, że wniosek o umorzenie postępowania wszczętego z urzędu złożył D. M., zaś bezprzedmiotowość postępowania zawsze oznacza brak...

II OSK 1910/18 - Postanowienie NSA z 2021-05-11

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne...
skargę [...]sp. z o. o. z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

VII SA/Wa 1731/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-02

stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz A. Sp...
2020 r. (k.35), strona skarżąca (w związku z uwzględnieniem skargi), wniosła o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a....

IV SA/Wr 202/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27

Kultury w P. postanawia: umorzyć postępowanie. Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia...
na skargę Rada Miejska w P. uznała podniesione w skardze zarzuty za zasadne, wnosząc o umorzenie postępowania. Jednocześnie podała, że w najbliższym czasie ( podczas sesji...

II SA/Bk 663/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-13

i ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora teatru p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; 2. zwrócić skarżącemu P. P. uiszczony wpis...
. Skarżący cofnął złożoną w przedmiotowej sprawie skargę oraz wniósł o umorzenie postępowania i zwrot uiszczonego wpisu od skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
1   Następne >   +2   +5   +10   100