Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 805/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Infrastruktury decyzją...
umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia uwłaszczenia przedsiębiorstwa państwowego pn. K. [...] w K. działkami nr [...] o pow. [...] ha i nr [...] o pow. [...] ha...

I SA/Wa 806/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Infrastruktury z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Infrastruktury decyzją...
umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia uwłaszczenia przedsiębiorstwa państwowego pn. K. w K. działką nr [...] o pow. [...] ha, położoną w obrębie [...], jedn. ewid...

I SA/Wa 948/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

[...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oddala skargę. Minister...
stosunku materialnoprawnego, co skutkuje tym, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Umorzenie postępowania administracyjnego stanowi...

I SA/Wa 1381/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

. odmawiającego umorzenia postępowania za niedopuszczalne., W uzasadnieniu postanowienia Kolegium podało, że w dniu 12 marca 2013 r. S. J. wniósł o umorzenie prowadzonego przez Wójta...
z nieprawidłowym sporządzeniem operatu szacunkowego z dnia 19 lutego 2013 r., Pismem z dnia 18 marca 2013 r. Wójt Gminy J. odmówił umorzenia postępowania, wskazując, że ewentualna...

II SA/Gd 141/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-11-16

Kolegium Odwoławczego z dnia 5 stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nałożenia dodatkowej opłaty rocznej 1. stwierdza nieważność...
czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 ze zm.), odmówił umorzenia postępowania w sprawie nałożenia...

II SA/Sz 258/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-09

administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe Uzasadnienie...
administracyjnymi, po rozpatrzeniu skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej, uchyliło zaskarżone postanowienie w części dotyczącej umorzenia postępowania pierwszej instancji...

I SA/Wa 2582/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r...
. w całości i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji., Zaskarżona decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej została wydana w następującym...

I OZ 885/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-02

umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z 26 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi umorzył...
postępowanie sądowe w sprawie ze skargi E. W. i T. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] stycznia 2019 r. w przedmiocie umorzenia postępowania...

I SA/Wa 1652/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

w W. i M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargi...
W. z [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o przyznanie prawa użytkowania wieczystego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy...

I SA/Wa 1026/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-22

Ministra Budownictwa z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] grudnia 1998 r...
. nieruchomością położoną w W. przy ul. [...], oznaczoną jako działki nr [...] uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100