Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 251/88 - Wyrok NSA z 1988-05-06

, nie jest przesłanką procesową, prowadzącą do umorzenia postępowania administracyjnego na zasadzie art. 105 Kpa. 2. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie...
. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 15 września 1987 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania i na podstawie art...

IV SA 889/86 - Wyrok NSA z 1988-10-07

umorzenia postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 98/, Naczelny Sąd Administracyjny...
Konstytucyjnego z przedstawionym przez Sąd pytaniem prawnym. , Postanowieniem z dnia 27 lipca 1988 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie. Umorzenie postępowania nastąpiło...

SA/Kr 1957/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-01-11

. nr (...) utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 8 czerwca 1995 r. nr (...), którą umorzono postępowanie wszczęte na wniosek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala...
zaległości podatkowej było umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 105 Kpa, jako bezprzedmiotowego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga...

SA 1031/81 - Wyrok NSA z 1981-06-11

, mimo że strona odpowiadała warunkom tego przepisu. 2. Organ odwoławczy może podjąć w trybie art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa decyzję o umorzeniu postępowania tylko wówczas, gdy zachodzą...
lutego 1981 r. wydaną z upoważnienia Wojewody Olsztyńskiego, uchylono decyzję organu I instancji oraz umorzono postępowanie administracyjne w omawianej sprawie...

SA/Wr 120/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-08

Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w (...) z dnia 25 listopada 1994 r. w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania organu I instancji, dotyczącego odmowy...
małżonków Ł. o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, należało - zdaniem organu odwoławczego - uchylić i postępowanie I instancji umorzyć., W skardze do Naczelnego Sądu...

SA/Gd 2749/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-14

będącego przedmiotem darowizny w sprawie nie przekracza kwoty wolnej od opodatkowania., Na dwa dni przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania /w dniu 14 maja 1994 r...
opodatkowania, które - jako dotyczące istoty sprawy - =może być dokonane wyłącznie w decyzji., Znajdująca się w aktach decyzja o umorzeniu postępowania nie zawiera ustalenia...

SA/Wr 1845/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-12

o uchylenie decyzji Wójta i umorzenie postępowania I instancji, podnosząc, że nie ma podstawy do zmiany lokalizacji zakładów działających od wielu lat z powodu uchwalenia...
postępowania w sprawie nakazania przeniesienia zakładów kamieniarskich. Decyzją z dnia 11 kwietnia 1994 r. nr B-8383/1/94 Wójt Gminy Cz., powołując się na art. 43, 44 i 46 ustawy...

IV SA 1660/96 - Wyrok NSA z 1997-06-18

wydanych orzeczeń o umorzeniu i zawieszeniu postępowania/ łącznie ze wskazaniami organu odwoławczego. Organ instancji, rozpoznając sprawę ponownie, powołał...
z dachu o powierzchni 40 m2. W ocenie skarżącego, upływ czasu potwierdził trafność wykonanych prac i były wystarczające podstawy do umorzenia postępowania w sprawie., Naczelny...

OPS 10/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

oraz o umorzeniu postępowania I instancji, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający...
. z zaliczeniem wartości mienia pozostawionego za granicą oraz w przedmiocie umorzenia postępowania I instancji, postanowił wystąpić do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

IV SA 651/95 - Wyrok NSA z 1996-03-04

uchylenia decyzji nakazującej rozbiórkę ogrodzenia i umorzenia postępowania I instancji. Kierownik Urzędu Rejonowego w M. decyzją z dnia 16 marca 1995 r., wydaną...
ta, zakwestionowana w odwołaniu Bogdana Ż., została uchylona w całości decyzją Wojewody (...) z dnia 4 maja 1995 r., którą jednocześnie zostało umorzone postępowanie I instancji...
1   Następne >   +2   4