Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SA/Wa 1698/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-06

postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 tej ustawy)., Przechodząc...
postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie UZASADANIENIE, M. S. złożył w dniu 13 sierpnia 2014 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SAB/Wa 78/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - M.S., reprezentowany przez radcę prawnego J.K., w skardze z dnia 15 lutego 2010 r...
. nr [...] w sprawie cofnięcia mu poświadczenia bezpieczeństwa., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, że nie pozostaje w bezczynności...

II SA/Wa 464/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

) umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 2) zasądzić od Prezesa Rady Ministrów na rzecz H. Z. kwotę 257 (dwieście pięćdziesiąt siedem...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. H. Z. reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa...

II SAB/Wa 128/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

sprawy ze skargi W. W. na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego postanawia - umorzyć...
. zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. W niniejszej sprawie przedmiotem skargi...

II SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

bezpieczeństwa., Następnie pismem z dnia 4 lutego 2013 r., skierowanym do organu, P. K. cofnął skargę., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, powołując...
cofnięcia skargi, postępowanie sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy)., Pismem z dnia 4 lutego 2013 r. P. K. cofnął skargę na bezczynność Prezesa Rady Ministrów...

II SA/Wa 632/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-31

dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą '[...]' postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W dniu 15 marca 2016 r...
Ministrów wniósł o umorzenie postępowania, ewentualnie o oddalenie skargi. Organ wyjaśnił, że po wniesieniu skargi, pismem z 11 kwietnia 2016 r. pełnomocnik skarżącego cofnął...

II SA/Wa 631/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-31

dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą '[...]' postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W dniu 15 marca 2016 r...
Ministrów wniósł o umorzenie postępowania, ewentualnie o oddalenie skargi. Organ wyjaśnił, że po wniesieniu skargi, pismem z 11 kwietnia 2016 r. pełnomocnik skarżącego cofnął...

II SA/Wa 633/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-31

dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą '[...]' postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W dniu 15 marca 2016 r...
Ministrów wniósł o umorzenie postępowania, ewentualnie o oddalenie skargi. Organ wyjaśnił, że po wniesieniu skargi, pismem z 11 kwietnia 2016 r. pełnomocnik skarżącego cofnął...

II SA/Wa 951/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J.B....
od decyzji organu I instancji z dnia [...] września 2012 r., Z tego powodu organ wniósł o umorzenie postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość., Skarżący...

II SA/Rz 630/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-10-19

umorzenia postępowania sprawdzającego w sprawie poświadczenia bezpieczeństwa - postanawia - odrzucić skargę. W dniu 8 lipca 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. z 20005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm./, decyzją z dnia 18 maja 2010 r., Nr OIN-3143/2010, umorzył postępowanie...
1   Następne >   3