Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2309/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

do Spraw Uchodźców z dnia ... sierpnia 2011r. nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o nadanie statusu uchodźcy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
., nr ... o umorzeniu postępowania odwoławczego., Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:, R. G., obywatel F., deklarujący narodowość c. w dniu ... września 2009...

IV SA/Wa 2690/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Ministra...
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości rolnych i umorzył postępowanie w sprawie., II. Zaskarżone...

IV SA/Wa 3371/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu...
[...] września 2018 r. wpłynęło skierowane do Szefa Urzędu pismo pełnomocnika z [...].09.2018 r., złożone w imieniu T. M., w którym zwrócił się o umorzenie postępowania...

II OSK 2078/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 marca 2019 r., sygn. akt IV SA/Wa...
., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na tle następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy., Komendant [...] Oddziału Straży...

V SA/Wa 2109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-14

sprawy ze skargi B. S. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia [...] lipca 2011r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy...
wobec stwierdzenia, że wniosek jest niedopuszczalny postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe B. S. pismem z [...] lutego 2012 r. cofnął skargę na decyzję Rady do Spraw...

II OSK 2274/19 - Wyrok NSA z 2019-09-19

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżony wyrok, 2. uchyla zaskarżoną decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] września 2018 r...
Cudzoziemców z dnia [...] września 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Komendant...

V SA/Wa 1697/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-05

[...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. oddala skargę Skarżący S. K...
z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] Wojewoda M. umorzył wszczęte wnioskiem z dnia [...].03.2009 r. postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia S. K. zezwolenia...

IV SAB/Wa 236/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

rozpatrzenia wniosku postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz [...] spółki...
. [...] wydał zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strona skarżąca wniosła o umorzenie postępowania sądowego oraz o zasądzenie od Wojewody...

IV SAB/Wa 232/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

rozpatrzenia wniosku postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz [...] spółki...
. Wojewoda [...]wydał zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strona skarżąca wniosła o umorzenie postępowania sądowego oraz o zasądzenie...

IV SAB/Wa 234/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

rozpatrzenia wniosku postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz [...] spółki...
[...]wydał zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strona skarżąca wniosła o umorzenie postępowania sądowego oraz o zasądzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100