Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SAB/Wa 61/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

zatwierdzenia zmiany statusu zakładu ubezpieczeń postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie '[...]' S. A. z/s w W. (dalej...
r., w którym cofnęła złożoną skargę i wniosła o umorzenie postępowania. Z kolei organ w odpowiedzi na skargę wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego...

II GSK 694/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2...
., działając na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 11 ust. 5 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie...

VI SA/Wa 2091/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-19

Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia [...] marca 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...
i art. 105 k.p.a. i art. 82b ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej Prezes Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń umorzył postępowanie...

II GSK 704/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.; 2...
. [...] z siedzibą w S. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] listopada 2008 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - uchylił...

VI SA/Wa 1026/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-11

postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2005 r., sygn. akt...
wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego, na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

VI SA/Wa 1735/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-02

Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członka zarządu...
zakładu ubezpieczeń postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2005 roku nr [...] Komisja Nadzoru Ubezpieczeń...

VI SA/Wa 1734/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-02

Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członka zarządu...
zakładu ubezpieczeń postanawia: umorzyć postępowania sądowoadministracyjne Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2005 roku nr [...]Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy...

VI SA/Wa 457/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-12

przeprowadzeniu postępowania związanego z odwołaniem od wyniku egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu...
przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 270) zwanej dalej 'p.p.s.a.' Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący...

VI SAB/Wa 18/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

na powołanie na stanowisko członka zarządu postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zasądzić od Komisji Nadzoru...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie to stało...

VI SA/Wa 2016/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

. z siedzibą w S. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę Naczelny Sąd...
2008 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania., Do wydania...
1   Następne >   +2   +5   10