Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 64/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2004 r., 2 V SA 4128/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego w sprawie...
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie postępowania w sprawie, pełnomocnik skarżącego wniósł o umorzenie postępowania skargowego i zasądzenie na rzecz...

II OZ 61/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2004 r., sygn. akt 2 V SA 4081/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego...
i umorzyć postępowanie w tej części Pismem z dnia 7 października 2003 r. B. K., pełnomocnik M. K. wniósł skargę na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji...

II OZ 65/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września, sygn. akt 2 V SA 4080/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego w sprawie...
poświadczenia obywatelstwa polskiego p o s t a n a w i a uchylić postanowienie w zaskarżonej części dotyczącej zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego i umorzyć postępowanie...

II OZ 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2004 r., sygn. akt 2 V SA 4129/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego...
i umorzyć postępowanie w tej części W dniu 15 października 2003 r. M. S., reprezentowany przez radcę prawnego N. K., wniósł skargę na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw...

III SA/Wr 691/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-14

2004 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie zameldowania na pobyt stały postanawia: umorzyć postępowanie. Zgodnie z art. 60 ustawy Prawo...
w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W okolicznościach sprawy Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne., Konsekwencją tego było umorzenie postępowania...

III SA/Wr 89/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M M na decyzję W D z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wymeldowania skarżącej z [...] z miejsca...
pobytu stałego postanawia: 1. umorzyć postępowanie; 2. zwrócić skarżącej tytułem uiszczonego wpisu od skargi kwotę 100 zł (słownie: sto złotych). Pismem z dnia...

II SA/Ol 877/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-30

, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta, orzekł decyzją z dnia '[...]' o umorzeniu postępowania w sprawie. Jako podstawa prawna rozstrzygnięcia wskazany został art. 105 §...
wnuka nie może być podstawą do dokonania zameldowania. Skarżąca podkreśliła również, że nie wyraziła zgody na umorzenie postępowania, której wymaga art. 105 § 2 k.p.a....

II SA/Bd 468/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-11-22

z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżoną decyzję. Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
urodzenia M. D. - oznaczenie aktu [...] - w zakresie zmiany pisowni nazwiska 'D.' na 'D.' - umorzył postępowanie odwoławcze., Decyzja została podjęta w następujących...

II OSK 949/16 - Wyrok NSA z 2016-05-13

ze skargi M. O. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania oddala skargę kasacyjną...
. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymeldowania., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy., W dniu 26 marca 2015 r...

II SA/Kr 1180/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-02-28

niejawnym sprawy ze skargi E. M. -S. na decyzję Wojewody z dnia 12 marca 2002 r., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: UMORZYĆ...
POSTĘPOWANIE SĄDOWE Zaskarżoną decyzją z dnia 12 marca 2002 r. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję organu I instancji o umorzeniu postępowania z wniosku E. M. -S. o wymeldowanie A. M...
1   Następne >   +2   +5   +10   100