Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 1743/18 - Wyrok NSA z 2018-12-05

. 105 § 1 kpa, poprzez niezasadne odstąpienie przez organ I instancji od umorzenia postępowania administracyjnego w sytuacji, kiedy doszło do przedawnienia zarówno prawa...
z rozstrzygnięciem NSA w sprawie sygn. akt Il GSK 268/15, pismem z 2 stycznia 2017 r. pełnomocnik spółki wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty...

III SAB/Łd 20/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-12

sprawie w zw. z art. 105 § 1 k.p.a., poprzez niezasadne odstąpienie przez organ I instancji od umorzenia postępowania administracyjnego, w sytuacji, kiedy doszło...
2017 roku pełnomocnik spółki wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę bez wymaganej koncesji na działce...

III SA/Gl 276/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-22

[...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie zatwierdzenia planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
W.,, - umorzył postępowanie w pierwszej instancji., W uzasadnieniu organ wskazał, że [...] r. do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. wpłynął wniosek 'B' Sp. j. z [...] r...

VI SA/Wa 1682/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-21

[...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
to decyzją organ na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. umorzył postępowanie odwoławcze na skutek odwołań wniesionych przez Gminę Miejską K. oraz Szpital Specjalistyczny w K...

III SA/Łd 916/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-11-17

dokumentacji hydrogeologicznej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. m.m. W. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę...
Kolegium Odwoławcze w S. wniosło o umorzenie postępowania., Pismem z 7 listopada 2021 r. W. P. wniósł o nierozpatrywanie jego skargi. Skarżący wyjaśnił, że składał...

II SA/Bk 903/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-02

a w i a: umorzyć postępowanie sądowe w sprawie; W dniu 14 listopada 2011r. Z. J. złożył do sądu administracyjnego skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium...
za wydobytą kopalnię bez wymaganej koncesji., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość...

III SA/Gl 1076/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-01

. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ruchu i likwidacji zakładu górniczego (umorzenia postępowania w sprawie zabezpieczenia...
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm., zwanej dalej: K.p.a.), organ pierwszoinstancyjny umorzył postępowanie wszczęte w przedmiotowej sprawie...

VI SA/Wa 1746/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-22

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] czerwca 2008 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej E. Sp. z o.o....

VI SA/Wa 1773/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-22

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] czerwca 2008 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej E. Sp. z o.o....

III SA/Gl 304/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

ze skargi 'A' w R. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ruchu zakładu górniczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
skarżąca cofnęła skargę oraz wniosła o zwrot uiszczonego wpisu od skargi., Odpowiadając na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   76