Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 942/07 - Wyrok NSA z 2008-08-26

ze skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę...
[...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody z dnia [...]. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta W. z dnia [...] o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

IV SA/Wa 49/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-27

[...] z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - skargę oddala - Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006...
roku, Nr [...] Prezydent Miasta W. na podstawie art. 105 § 1 kpa umorzył wszczęte na wniosek S. Spółki z o. o. postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie...

II SA/Bk 156/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-04-30

oraz 152 § 1 i 2 K.p.a., po rozpatrzeniu zażalenia A. K. orzekł o umorzeniu w całości postępowania odwoławczego., W szerokim uzasadnieniu postanowienia umarzającego...
o umorzeniu postępowania odwoławczego., W skardze wniesionej do sądu administracyjnego na ostateczne postanowienie o umorzeniu postępowania zażaleniowego (określonego...

IV SA/Wa 95/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-21

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. oddala skargę; II...
[...] z [...] sierpnia 2011 r. wydaną na podstawie art. 105 § 2 K.p.a. o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb...

II SA/Bd 450/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-11

tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pismem z dnia [...] r. skarżący D. S. wniósł do Burmistrza Gminy i Miasta [...] 'o umorzenie obowiązku utworzenia nieużytku...
. 1071 ze zm., zwanej w skrócie 'k.p.a.') odmówił umorzenia postępowania w sprawie odtworzenia nieużytku określonego w decyzji nr [...]r., Burmistrz podniósł, że zgodnie...

II SA/Gl 646/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy zmiany decyzji dotyczącej...
instrukcji gospodarki wodą postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia [...] r., nr [...] Starosta K. odmówił zmiany decyzji własnej dotyczącej przedłużenia terminu...

II OSK 419/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. ze środków budżetowych Naczelnego Sądu...
. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosła [...] Sp. z o.o., W piśmie z dnia 29 maja 2015 r. pełnomocnik skarżącej kasacyjnie...

II SA/Gl 1652/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-04

Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania urządzeń...
nr [...], które zostało dostarczone stronie 2 lipca 2021 r. W odpowiedzi na upomnienie strona zwróciła się do organu o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie. Wójt Gminy L...

VIII SA/Wa 65/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-14

Odwoławczego w R. z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie 1) uchyla...
i przywrócenia spływu wód w kierunku łąk stało się nieuzasadnione., W dniu [...] września 2005 roku J.S. złożył do Wójta Gminy R. wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

II OSK 1016/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych, w punkcie 1 uchylił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100