Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2536/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

na postanowienie Wójta Gminy Jabłonna z [...] maja 2013 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania., S. J. wystąpił do Wójta Gminy Jabłonna z wnioskiem z [...] maja...
2013 r. o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, orzeczonej decyzją tego organu z [...] maja 2013 r. nr [...], do czasu prawomocnego...

I OSK 2300/13 - Wyrok NSA z 2014-02-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w K. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia. Samorządowego Kolegium...

II SA/Rz 166/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-07

w Przemyślu z dnia 1 grudnia 2021 r. nr SKO.4160.32.2021 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
października nr KO.4160.27.2021 wydane w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W postawie prawnej organ wskazał art. 1 ust. 1, art. 2, art. 17 ustawy z dnia 12...

I SA/Wa 1985/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

[...] maja 2013 r. wystąpił o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, do czasu rozpatrzenia przez sąd...
4 kodeksu postępowania administracyjnego., Postanowieniem z dnia [...] maja 2013 r., nr [...] Wójt Gminy [...] odmówił zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie...

I SA/Wa 974/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

o czasowe zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty. Do prośby załączyła zgodę pozostałych stron na zawieszenie postępowania., Postanowieniem...
. 98 § 2 k.p.a.: 'jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa...

I SA/Wa 1380/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

[...] kwietnia 2013 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...]uznało zażalenie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania za niedopuszczalne., W uzasadnieniu...
r. sprostowaną postanowieniem z dnia [...] maja 2012 r. ewentualnie zawieszenie postępowania do czasu zakończenia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki...

II SA/Go 789/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-16

przez profesjonalnego pełnomocnika, zwrócił się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zawieszenie postępowania, uzasadniając go zdezaktualizowaniem się celów gospodarczych...
, odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wobec A. G. opłaty adiacenckiej. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż zawieszenie postępowania...

I OSK 68/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

się z prośbą o czasowe zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty. Do prośby załączyła zgodę pozostałych stron na zawieszenie postępowania...
kpa jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane...

I SA/Wa 906/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-15

przyczyny zawieszenia postępowania, albowiem strony nie dołączyły dokumentów świadczących o spadkobiercach D. P.., Zażalenie na to postanowienie złożył C. Ż., którego zdaniem...
zaskarżone postanowienie organu I instancji., SKO wskazało, że z art. 97 § 2 k.p.a. wynika, że gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, zawieszone...

II SA/Kr 103/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

z siedzibą w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 2 listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia...
[....] , orzekające o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oznaczonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100