Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 452/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-13

Odwoławczego w Słupsku z dnia [...] maja 2012 roku, nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie...
. z dnia [...] maja 2012 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z dnia [...] marca...

II SA/Kr 497/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-28

Odwoławczego w K. z dnia 4 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu...
zmianami) postanowieniem z dnia 4 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.:'budowa...

II OSK 2507/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego...
postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania uchylił zaskarżone postanowienie oraz stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu...

II OSK 2509/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego...
postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania uchylił zaskarżone postanowienie oraz stwierdził, że nie podlega ono wykonaniu do czasu uprawomocnienia...

II SA/Bd 1095/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-20

, że zgodnie z normą wyrażoną w art. 101 § 3 k.p.a. zażalenie służy stronie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Treść...
zawieszenia oraz o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego (por. np. wyrok WSA w Olsztynie z 19 lutego 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 892/18, CBOSA)., W skardze...

II SA/Gd 562/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 lipca 2019 r. Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego warunków zabudowy...
2011 r. inwestorzy zwrócili się o zawieszenie postępowania w sprawie wskazując m.in. na toczącą się procedurę uchwalania gminnego studium uwarunkowań i kierunków...

II SA/Kr 588/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-15

Odwoławczego z dnia 4 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K...
. postanowieniem z [...].12.2012 r., na podstawie art. 98 § 1 kpa w zw. z art. 97 § 1 pkt.4 kpa po rozpoznaniu wniosku E.T. odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego...

II OSK 940/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. W. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr [...] obręb [...] Ś., jednostka ewidencyjna [...] K...

II SA/Kr 386/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-28

. w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji Postanowieniem z dnia 6...
. inwestorka złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy, ponieważ przed Sądem Rejonowym dla [...] w K. toczy...

IV SA/Wa 584/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania - oddala skargę - Prezydent W. postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2011 r., Nr [...], wydanym...
na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia decyzji Nr [...] (znak sprawy: [...]) z dnia [...] lipca 2010 r. o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100