Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 592/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-28

administracyjnego organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Nie ulega wątpliwości, że postanowienia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania...
wynikającymi w toku postępowania. Z całą pewnością rozstrzygnięcia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego są rozstrzygnięciami dotyczącymi poszczególnych...

II SA/Wa 1961/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-21

organ zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie...
postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 97 § 1 kpa, jest obligatoryjne (organ zawiesza postępowanie), przy czym kwestia zasadności zawieszenia postępowania...

II SA/Wa 1821/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

. nr [...], utrzymujące w mocy własne postanowienie z [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia w drodze wyjątku...
., Celem postępowania sądowoadministracyjnego wywołanego skargą na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego jest dokonanie kontroli przez sąd...

II SA/Wa 1340/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 97 § 1 Kpa, jest obligatoryjne (organ zawiesza postępowanie), przy czym...
kwestia zasadności zawieszenia postępowania (wystąpienie przyczyn zawieszenia) mogła być przedmiotem oceny w postępowaniu instancyjnym. Zgodnie bowiem z art. 101 § 3 Kpa...

II SA/Wa 908/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. A. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi R. A. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] kwietnia 2008 r...
. nr [...] w przedmiocie świadczenia w drodze wyjątku postanawia -odmówić zawieszenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie- Przedmiotem skargi...

II SA/Wa 1878/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia [...] lipca 2014 r., sygn. akt [...], umorzył postępowanie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Postępowanie...
, a w konsekwencji uznanie, że zachodzą przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania,, b) art. 124 § 2 k.p.a. oraz art. 107 § 3 w zw. z art. 126 k.p.a. poprzez ich niezastosowanie...

II SA/Wa 876/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-02

decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 156 § 1 pkt 2 kpa., Zgodnie z art. 101 § 1-3 kpa rozstrzygnięcie w sprawie zawieszenia postępowania...
administracyjnego następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie., Pojęcie 'zawieszenia postępowania' obejmuje, oprócz samego zawieszenia, także inne rozstrzygnięcia...

II SA/Wa 368/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-07

zawieszenia postępowania administracyjnego następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Użyte w tym przepisie pojęcie 'w sprawie zawieszenia postępowania...
' obejmuje następujące rozstrzygnięcia:, 1. o zawieszeniu postępowania administracyjnego,, 2. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego,, 3. o podjęciu zawieszonego...

II SA/Wa 1119/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie świadczenia w drodze wyjątku oddala skargę Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postanowieniem z dnia [...] maja...
:, - art. 98 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez jego błędne zastosowanie i zawieszenie postępowania, podczas gdy rozpatrzenie przedmiotowej sprawy - z przyczyn podawanych przez organ...

II SA/Wa 36/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-23

zawieszenia postępowania, a zatem z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 Kpa.). Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydając w dniu [...] grudnia 2003r. decyzję...
utrzymującą w mocy decyzję z dnia [...] października 2003r. także rażąco naruszył prawo., Podkreślenia wymaga, iż w świetle art. 102 Kpa. w okresie zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   20