Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II SA/Wr 79/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-22

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie...
zawieszenia postępowania dotyczącego odwołania E. G. M. Sp. z o.o. w L. od decyzji Starosty G. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie naliczenia E. G. M. Sp. z o.o. w L. opłaty...

II SA/Sz 272/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-16

odmówił Firmie G. zawieszenia postępowania w sprawie wydobywania bez koncesji kopaliny pospolitej z przestrzeni pomiędzy obszarem górniczym '[...] ' ustanowionym...
o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu rozstrzygnięcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, kwestii nieważności decyzji Starosty z dnia 31 marca...

II SA/Sz 728/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-07

. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wydobywania kopaliny bez koncesji postanawia: I. odrzucić skargę, II. zwrócić skarżącemu L. G. kwotę...
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Starosta odmówił L. G. zawieszenia postępowania w sprawie wydobywania bez koncesji kopaliny pospolitej z przestrzeni pomiędzy...

III SA/Wr 669/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-14

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o uzgodnienie wniosku o zmianę koncesji...
, że zawieszenie postępowania wynika z faktu, że przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu zawisła sprawa, wszczęta ze skargi A. Spółki z o.o. w K...

II GZ 296/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

z poszczególnymi regulacjami Konstytucji RP., Powyższe w ocenie Sądu I instancji powoduje konieczność zawieszenia postępowania sądowego., W zażaleniu złożonym do NSA skarżący domagał...
się uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości względnie uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości oraz przekazania kwestii zawieszenia postępowania do ponownego...

II GSK 407/06 - Wyrok NSA z 2007-05-17

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia na rzecz I s.c....
faktycznym sprawy. Pismem z dnia 18 października 2005 r. Gmina P. zwróciła się do Ministra Środowiska z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie stwierdzenia...

VI SA/Wa 1095/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-04

Środowiska z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu administracyjnej kary pieniężnej oddala...
., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia na rzecz I. s.c. nadpłaty z tytułu administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją Ministra...

VI SA/Wa 609/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie nadpłaty z tytułu administracyjnej kary pieniężnej oddala skargę...
., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia na rzecz I. s.c. z siedzibą w O. nadpłaty z tytułu administracyjnej kary pieniężnej wymierzonej decyzją...

VI SA/Wa 1958/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

. na postanowienie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia [...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Sygn. akt:, VI SA/Wa 1958/21...
Marszałka Województwa [...] z dnia [...] marca 2021 r., znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji stwierdzającej...

III SA/Gl 940/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-04-27

'[...]'., Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia, SKO nie podzieliło poglądu Burmistrza I., jakoby w sprawie zachodziła przesłanka do zawieszenia postępowania z art. 97...
dla przedsięwzięcia nie jest przesłanką do zawieszenia postępowania o uzgodnienie projektu rozstrzygnięcia na wydobywanie kopaliny, ale zarzuciło organowi naruszenie art. 56...
1   Następne >   +2   +5   +10   28