Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 723/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-20

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Wojewoda [...] decyzją z [...] marca 1991 r. znak...
[...] wniósł o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w [...] I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns [...] dotyczące zasiedzenia udziału...

I SA/Wa 1224/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

. K. i M. K. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. stwierdza nieważność zaskarżonego...
Wojewody [...] z dnia [...] znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie uregulowania, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy...

I SA/Wa 1555/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-13

przyczyny zawieszenia postępowania., Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu pierwszej instancji., Skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] czerwca...
, które miało wpływ na wynik sprawy., W uzasadnieniach strony skarżące kwestionują prawidłowość zawieszenia postępowania, dowodzą zasadność nabycia przez Województwo...

I SA/Wa 3533/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-12

zawieszenia postępowania odwoławczego postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić P. K. P. S.A. w [...] z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100...
skargę na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] października 2014 r., nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie rozpatrzenia...

I SA/Wa 1124/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

jako działka nr [...], z obrębu [...], zajętej pod drogę publiczną - krajową (al. [...]). Powodem zawieszenia postępowania była konieczność ustanowienia kuratora dla nieznanego...
' w odniesieniu do postanowienia, na które przysługuje zażalenie interpretuje się jako umożliwiający zaskarżenie wszystkich postanowień w sprawie zawieszenia postępowanie...

I OSK 1738/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

postanowienia o zawieszeniu postępowania przez organ odwoławczy, nie miał możności, a tym bardziej obowiązku, podejmować jakichkolwiek czynności związanych z postępowaniem. Podjęcie...
rozstrzygnięcia o zawieszeniu postępowania oznacza, że bezczynność organu ustaje, a okres zawieszenia nie jest stanem bezczynności. Strona, która nie zgadza...

I OSK 84/14 - Wyrok NSA z 2014-06-23

o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia postanowienia o zawieszeniu postępowania., Pismem z dnia 30 stycznia 2013r...
, że w przedmiotowej sprawie organ nie pozostaje w bezczynności, bowiem postępowanie zawieszono i nie zostało ono podjęte wobec nie ustąpienia przesłanek zawieszenia., W piśmie...

I OSK 2835/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Ogólnoadministracyjnej wniosku [...] S.A. w W. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej [...] S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym...

I OSK 615/19 - Wyrok NSA z 2022-02-16

zawieszenia postępowania przez organ administracji publicznej powstaje w sytuacji, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia...
organów, niezależnych od organu administracji publicznej rozstrzygającego sprawę. Istotnym elementem instytucji zawieszenia postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 kpa...

I OSK 626/11 - Wyrok NSA z 2011-09-01

że nie ustąpiły przesłanki zawieszenia postępowania. Zażalenia na postanowienie z [...] listopada 2009 r. złożyli skarżący, wskazując na naruszenie art. 97 § 1 pkt 4...
k.p.a., Minister Infrastruktury rozpatrując zażalenia wyjaśnił, że przyczyną zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100