Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 3149/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

.' z siedzibą w [...] (dalej: 'P', 'skarżąca') z dnia [...] sierpnia 2015 r. dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w P...
. P. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Kasie do czasu wydania indywidualnej interpretacji przepisów ustawy...

VI SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-26

' z siedzibą w T. (dalej: 'P', 'skarżąca') z dnia [...] sierpnia 2015 r. dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w P. do czasu...
o zawieszenie postępowania w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Kasie do czasu prawomocnego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II GSK 524/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-27

Gospodarczej wniosku P S o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej P S od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2020 r., sygn...
obowiązków informacyjnych postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania Wyrokiem z dnia 28 września 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 695/20, Wojewódzki Sąd...

VI SA/Wa 2005/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-11

w dniu [...] lutego 2020 r. pełnomocnik M. P. i P. C. - r. pr. A. S. wniósł o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące się przed tutejszym Sądem postępowanie w sprawie...
skarżącego D. K. - adw. M. G.oraz pełnomocnik organu - r. pr. R. O. poparli wniosek o zawieszenie postępowania., W myśl art. 126 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie...

VI SA/Wa 1992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-10

[...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy papierowej oddala skargę Przedmiotem...
zakończonej postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] kwietnia 2019r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia...

II GZ 404/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-25

zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. Sp.k. w R. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia [...] stycznia 2020 r...
systemu prawnego oraz jednolitości i stabilności orzecznictwa sądowego przemawiają za potrzebą zawieszenia postępowania we wskazanych przypadkach., Sąd I instancji...

VI SA/Wa 1046/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego 1...
. o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że - w jego ocenie -w rozpoznawanej sprawie występuje...

II GZ 488/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-10

w zakresie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi A..pl. S.A. w W. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] października 2019 r. znak [...] w przedmiocie...
. 124 § 1 pkt 2 p.p.s.a. poprzez niewłaściwe zastosowanie tego przepisu i zawieszenie postępowania pomimo tego, że w okolicznościach faktycznych sprawy doszło do nadużycia...

II GZ 1306/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

w zakresie zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi T. U. S.A. z siedzibą w S. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] grudnia 2015 r...
administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718; dalej p.p.s.a.)., Sąd I instancji uznał, że zachodzi przesłanka zawieszenia postępowania, bowiem ustalenie negatywnej prognozy co do K...

II GSK 1048/09 - Wyrok NSA z 2010-12-02

[...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z [...] października 2008 r., nr [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia aneksu...
1   Następne >   +2   +5   +10   34