Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2414/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

Prezesa UKE z [...] kwietnia 2017 r. [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych...
2017 r. P. złożyła stanowisko w toku postępowania, w ramach którego wniosła o zawieszenie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. postępowania, ze względu na brak...

VI SA/Wa 2343/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

do udziału w pokryciu tej dopłaty. W ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na wypadek nie uwzględnienia powyższego wniosku, Spółka wniosła o zawieszenie postępowania...
1 oraz art. 123 K.p.a. w związku z art. 206 ust. 1 P.t., odmówił zawieszenia postępowania, pouczając jednocześnie, że na podstawie art. 141 § 1 i art. 127 § 3 w związku...

VI SA/Wa 2385/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-17

w W. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia 1. odrzucić skargę...
postanowienie własne z dnia [...] maja 2013r. odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości obejmującej blok częstotliwości o szerokości 2x5 MHz...

II GSK 1098/19 - Wyrok NSA z 2022-11-25

w sprawie zawieszenia postępowania oraz na postanowienie sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania, a nie tak jak dotychczas, na wszystkie rodzaje postanowień...
podejmowanych „w sprawie (w sprawach) zawieszenia postępowania”., 2. Jeżeli zmiana treści art. 101 § 3 k.p.a. miałaby nie mieć żadnych konsekwencji dla określenia zakresu...

II GSK 357/19 - Wyrok NSA z 2022-06-28

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie...
z [..] lipca 2017 r. [A] S.A. złożyła wniosek o umorzenie lub zawieszenie postępowania, ze względu na brak ostatecznego i kompletnego rozstrzygnięcia przez Prezesa UKE wniosku...

VI SA/Wa 2205/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

w W. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
w mocy postanowienie własne z dnia [...] maja 2013 r. odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie dokonania rezerwacji częstotliwości obejmującej blok częstotliwości...

VI SA/Wa 1194/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

przedsiębiorcy w pokryciu Dopłaty 2008., Pismem z 3 lipca 2017 r. spółka złożyła wniosek o umorzenie lub zawieszenie postępowania, ze względu na brak ostatecznego i kompletnego...
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), zwanej dalej 'Pt', po rozpatrzeniu wniosku C. S.A. z siedzibą w W. o zawieszenie postępowania administracyjnego...

II GSK 1339/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

zawieszenia postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości postanawia: oddalić skargę kasacyjną Postanowieniem z dnia 17 lutego 2014 r., o sygn. akt VI SA/Wa 2385/13 Wojewódzki...
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu Sąd podniósł...

II GSK 1861/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Gospodarczej wniosków S. S.A. w W. i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sadem Administracyjnym w sprawie ze skargi...
kasacyjne. Wniosek o zawieszenie postępowania kasacyjnego na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II GSK 507/08 - Wyrok NSA z 2008-11-20

Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie usług telekomunikacyjnych 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Sąd oparł się na następującym stanie faktycznym sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   61