Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I GZ 414/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

na skutek przyjęcia, że podstawą prawną wydania postanowienia z dnia 17 maja 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie był przepis art. 126 p.p.s.a. w sytuacji, gdy z treści...
. akt III SA/Łd 1215/15, a zatem to przepis art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. stanowił w istocie podstawę prawną wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie;, 4...

II GSK 335/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

w Warszawie z dnia 21 grudnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego oddala skargę kasacyjną Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 24...
o zawieszenie postępowania kontrolnego złożonego przez B. Spółkę z o.o. było twierdzenie o braku rozstrzygnięcia wskazanego wyżej zagadnienia wstępnego, skoro według wnioskodawcy...

III SA/Łd 182/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-09-18

zawieszenia postępowania stanowił art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302...
ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., gdyż pełnomocnik skarżących wniósł o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania sądowadministracyjnego w sprawie...

III SA/Wa 1313/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-25

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego oddala skargę. Dyrektor Urzędu...
za okres od 1 maja 2000r. do 30 kwietnia 2001r., W dniu [...] września 2004r. pełnomocnik Spółki wystąpił o zawieszenie tego postępowania, na mocy art. 201 § 1 pkt 1...

III SA/Po 517/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-09

do zawieszenia postępowania w związku z toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu postępowaniem organ odmówił zawieszenia postępowania, nie wydając...
do wypowiedzenia się w sprawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, skarżący złożyli pismo procesowe, w którym wnieśli o zawieszenie postępowania w przedmiocie...

III SA/Łd 182/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-17

wnosił o zawieszenie postepowania do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 1215/15, w której WSA w Łodzi w dniu 31 marca 2016...
może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron., Z powyższego wynika, że podstawową przesłanką zawieszenia postępowania sądowego jest zgodny wniosek wszystkich stron zmierzający...

II GSK 138/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen leków 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od R...
Izby Skarbowej z 26 listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen leków, oddalił skargę...

I SA/Ke 186/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-17

, że zawieszenie postępowania sądowego powinno być uzasadnione ze względów celowości, sprawiedliwości, jak również ekonomiki procesowej, przy czym celowość zawieszenia...
., Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdził, że w niniejszej sprawie wystąpiła przesłanka zawieszenia postępowania określona w art. 125 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a....

III SA/Wa 136/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-27

w W. z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen leków oddala skargę...
Postanowieniem z dnia [...] września 2004r. nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. odmówił zawieszenia postępowania kontrolnego prowadzonego w 'R.' Sp. z o.o....

III SA/Kr 531/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-28

zawieszenia postępowania sądowego, orzekł jak w sentencji postanowienia - o zawieszeniu postępowania sądowego. ...
stycznia 2015 r. w przedmiocie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie K. postanawia zawiesić postępowanie sądowe. Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   49