Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 79/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-26

dowodów oraz istnienie braków w dokumentacji orzeczniczej., Pismem z dnia [...] kwietnia 2009 r. B.K., na podstawie art. 98 § 1 kpa, wniósł o zawieszenie postępowania do czasu...
., na wniosek B.K. z dnia [...] lipca 2009 r., Centralna Wojskowa Komisja Lekarska przedłużyła zawieszenie ww. postępowania ponownie na okres trzech miesięcy lub do dnia ustania...

IV SA/Wr 41/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

niejawnym sprawy z wniosku J. Ś. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia...
[...], nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia odmówić zawieszenia postępowania. Sygn. akt IV SA/Wr 41/09 POSTANOWIENIE Dnia 31 marca 2009 r. Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 2184/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-29

postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi., Zgodnie z art. 101 § 3 kpa, na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy...
dotyczące zaskarżania postanowień wydanych w przedmiocie zawieszenia postępowania. Skutkiem wprowadzonych zmian jest wyeliminowanie możliwości zaskarżenia w trybie zażalenia...

II SA/Wa 1102/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-25

. Przyczyną zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie był fakt dwukrotnego niepodjęcia w terminie przez stronę skarżącą skierowanej do ww. przez Wojewódzki Sąd...
w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu. Postanowienie w przedmiocie...

II SA/Wa 1958/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-19

pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu., Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 3 powołanej ustawy...
ustawy zawiesił postępowanie., Należy stwierdzić, że mimo upływu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, nie został zgłoszony wniosek o jego podjęcie...

II SA/Wa 1064/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-17

postanowienia o zawieszeniu., Skarżący nie zgłosił wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania i upłynął okres trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu...
.), zawiesił postępowanie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1064/05 ze skargi M.S. na orzeczenie Komisji do Spraw Służby Zastępczej w W. z dnia [...] marca 2005 r...

II SA/Bd 100/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-16

skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2008 r., Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy...
niejawnym sprawy ze skargi B. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2008 r., Nr [...] w przedmiocie zawieszenia...

III SA/Gd 511/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-03

i uznała H.K.W. za niezdolnego do czynnej służby wojskowej i ustaliła kat. 'D' zdolności do czynnej służby wojskowej., Instytucję zawieszenia postępowania...
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej [...] z dnia 27 maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie. H.K.W....

III SA/Kr 364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

., Pismem z dnia 14 czerwca 1999 r. skarżący wniósł o zawieszenie postępowania sądowego z uwagi na toczące się postępowanie administracyjne w przedmiocie stwierdzenia...
oraz o przeznaczeniu go do długotrwałego przeszkolenia wojskowego to oczywistym jest, że zachodzi przesłanka zawieszenia postępowania art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. gdyż rozstrzygnięcie...

II SA/Wa 1881/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

zawiesić postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu...
1   Następne >   +2   6