Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Wr 740/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-06

W. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu...
administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gruntowej położonej we W. w obrębie S., oznaczonej...

II SA/Wr 730/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-03

W. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu...
postępowania administracyjnego, odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gruntowej położonej we W. w obrębie S...

II SA/Wr 621/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-23

., znak [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości gruntowej położonej we W., oznaczonej geodezyjnie jako działki...
, że pismem z dnia 21 lutego 2013 r. Gmina W., reprezentowana przez r.pr. M. J., wystąpiła do Starosty Ś. z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego...

II SA/Wr 312/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-06

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej...
z późn. zm.) odmówił uwzględnienia wniosku Gminy W., reprezentowanej przez pełnomocnika o zawieszenie postępowania prowadzonego w sprawie z wniosku D. K. o zwrot...

II SA/Gd 355/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-03

z dnia 4 marca 2013 r., odmówił zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną nieruchomość stanowiąca...
o możliwości wniesienia zażalenia. Zgodnie z art. 101 § 3 kpa stronie służy zażalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia...

II SA/Gd 356/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-03

z dnia 4 marca 2013 r. odmówił zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną nieruchomość stanowiąca...
zażalenia. Zgodnie z art. 101 § 3 kpa stronie służy zażalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania...

I OSK 2148/11 - Wyrok NSA z 2013-05-08

niniejsze postępowanie, wskazując w jego uzasadnieniu na ustanie podstawy uzasadniającej jego zawieszenie., Na powyższe postanowienie wniósł zażalenie J. S.. W zażaleniu...
tym zarzucił naruszenie art. 97 § 2 K.p.a., poprzez przyjęcie, że w niniejszej sprawie ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, pomimo wniosku skarżącego...

IV SA/Po 204/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

zawieszenia postępowania administracyjnego uznając, iż okoliczność rozpatrywania przez sąd administracyjny podobnej sprawy nie stanowi zagadnienia wstępnego., Na powyższe...
. 267 - dalej 'Kpa') znosi zaskarżanie postanowień, które nie wstrzymują biegu postępowania administracyjnego, a więc postanowienia o odmowie zawieszenia oraz o podjęciu...

II SA/Łd 562/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-06

przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, pomimo wniosku skarżącego z dnia 1 lutego 2011 r. skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. o ponowne...
w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Wskazany przepis, w przytoczonym brzmieniu obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2011 r...

II SA/Łd 626/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-29

instancji podjął z urzędu niniejsze postępowanie, wskazując w jego uzasadnieniu na ustanie podstawy uzasadniającej jego zawieszenie., Na powyższe postanowienie wniósł zażalenie J...
. S. W zażaleniu tym zarzucił naruszenie art. 97 § 2 K.p.a., poprzez przyjęcie, że w niniejszej sprawie ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, pomimo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100