Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1460/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) maja 2013 r. znak (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala Przedmiotem skargi wniesionej...
. 98 § 1 k.p.a., wniosło o zawieszenie przedmiotowego postępowania do dnia [...] stycznia 2013 r. W uzasadnieniu wskazane Stowarzyszenie podniosło, iż uznaje za wskazane...

II OSK 233/14 - Wyrok NSA z 2015-10-01

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2013 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Powyższy wyrok zapadł w następujących...
r. Stowarzyszenie A., powołując się na przepis art. 98 § 1 k.p.a., wniosło o zawieszenie przedmiotowego postępowania do dnia 30 stycznia 2013 r. W uzasadnieniu...

II OSK 1735/13 - Wyrok NSA z 2013-11-08

administracyjnych rozpoznawanej sprawy wynikało, że Stowarzyszenie [...] w dniu 19 listopada 2012 r. wniosło o zawieszenie postępowania. Natomiast Minister Kultury...
na utwory audiowizualne. Złożenie bowiem wniosku o zawieszenie postępowania i wydanie przez organ postanowienia zawieszającego postępowanie stanowi okoliczność...

VII SA/Wa 1895/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-28

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. stwierdza, że zaskarżone...
zawieszenia postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa [...]: zabytku nieruchomego, - obiektów wchodzących w skład zespołu dawnych [...] Zakładów...

II OSK 1735/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Ogólnoadministracyjnej wniosku Z. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. sygn...
. akt VII SAB/Wa 221/12 w sprawie ze skargi Z. w przedmiocie bezczynności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanawia odmówić zawieszenia postępowania...

VIII SA/Wa 284/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-25

.., Uzasadniając podał, że wniosek nie dotyczy okoliczności stanowiących przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania z urzędu wymagane w art. 97 § 1 K.p.a....
na postanowienie [...] WKZ, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zawieszenie postępowania w przedmiocie naliczenia opłaty za usunięcie drzew bez wymaganego...

VIII SA/Wa 285/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-25

Narodowego w W.., W zażaleniu na postanowienie [...] WKZ, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zawieszenie postępowania w przedmiocie nałożenia...
rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez organ administracji., Zawieszenie postępowania na tej podstawie uzależnione jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie...

VII SA/Wa 754/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-23

się do Kierownika Delegatury w [...] Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we [...], o zawieszenie postępowania w sprawie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów...
zawieszenia postępowania wszczętego w dniu [...].09.2015 r.. w sprawie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami...

II OSK 1706/07 - Wyrok NSA z 2008-12-22

z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 czerwca 2007 r. Wojewódzki Sąd...
zawieszenia postępowania., Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wymienionym wyżej postanowieniem z dnia [...] lutego...

VII SAB/Wa 221/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

tego zezwolenia na utwory audiowizualne., W dniu 19 listopada 2012 r. ww. Stowarzyszenie wniosło o zawieszenie postępowania. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowieniem...
z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] zawiesił postępowanie w sprawie w oparciu o art. 98 § 1 k.p.a., W ocenie Sądu złożenie wniosku o zawieszenie postępowania i wydanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   30