Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OSK 1735/13 - Wyrok NSA z 2013-11-08

administracyjnych rozpoznawanej sprawy wynikało, że Stowarzyszenie [...] w dniu 19 listopada 2012 r. wniosło o zawieszenie postępowania. Natomiast Minister Kultury...
na utwory audiowizualne. Złożenie bowiem wniosku o zawieszenie postępowania i wydanie przez organ postanowienia zawieszającego postępowanie stanowi okoliczność...

IV SAB/Wa 78/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

, że zobligowany był uwzględnić, że po wniesieniu skargi organ wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiocie odszkodowania. Powyższa okoliczność...
ma dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotne znaczenie, gdyż zawieszenie postępowania administracyjnego skutkuje zawieszeniem biegu terminów, a zatem organ od tej chwili...

II SAB/Ke 50/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-13

przez SKO w Kielcach postanowieniem z dnia [...]. Kolegium wskazało na brak podstaw do zawieszenia postępowania i jego braki formalne. Mimo tego Wójt Gminy, wyłącznie...
w zakresie zawieszenia postępowania, a także dokonało oceny porównawczej wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z treścią 'nowego' zapisu projektowanego planu zauważając...

I SAB/Wa 427/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

listopada 2005 r. I SA/Wa 2066/04 skargę oddalił, uznając zawieszenie postępowania za zasadne., Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 stycznia 2007 r. I OSK...
zresztą obydwa organy wskazały, że zawieszenie postępowania nastąpiło postanowieniem Prezydenta W. z dnia [...] czerwca 2004 r., uchylonym wszak reformatoryjnym...

II GSK 1861/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Gospodarczej wniosków S. S.A. w W. i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sadem Administracyjnym w sprawie ze skargi...
kasacyjne. Wniosek o zawieszenie postępowania kasacyjnego na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

III SAB/Kr 11/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-28

niejawnym wniosku J. J. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi J. J. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie...
nienadania dalszego biegu odwołaniu od orzeczenia postanawia: odmówić zawieszenia postępowania. Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012r., sygn. akt III SAB/Kr 11/12 Wojewódzki...

III SAB/Kr 12/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-28

niejawnym wniosku J. J. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi J. J. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie...
nienadania dalszego biegu odwołaniu od orzeczenia postanawia: odmówić zawieszenia postępowania. Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012r., sygn. akt III SAB/Kr 12/12 Wojewódzki...

III SAB/Kr 10/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-28

niejawnym wniosku J. J. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi J. J. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie...
nienadania dalszego biegu odwołaniu od orzeczenia postanawia: odmówić zawieszenia postępowania. Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2012r., sygn. akt III SAB/Kr 10/12 Wojewódzki...

IV SAB/Gl 334/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-25

kwietnia 2018 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie postępowania sądowego na zgodny wniosek stron, a pełnomocnik organu oraz pełnomocnik uczestnika postępowania...
, że celowym jest zawieszenie postępowania do czasu uprawomocnienia się orzeczeń w opisanych sprawach., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Zgodnie z art. 126...

III SAB/Łd 33/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-15

. pełnomocnik skarżącego wskazując na rozbieżność w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie powyższej problematyki wniósł o zawieszenie postępowania...
sądowoadministracyjnego., Pełnomocnik organu przyłączył się do wniosku o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100