Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 ze zm./, nie stanowi przesłanki dla zawieszenia postępowania na podstawie art. 45 ust. 1...
. na postanowienie Prezydenta Miasta T. z dnia 29 grudnia 1995 r. nr ANB-II-7333/1915/95 o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zabudowy i zagospodarowania terenu...

IV SA 1196/91 - Wyrok NSA z 1992-01-29

zawieszenia postępowania o podział nieruchomości i na podstawie art. 207 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Kierownika Urzędu...
własności, co uzasadniało zawieszenie postępowania., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Jadwiga T. stwierdza, że wystąpiła o podział działki nr 616...

OPK 15/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-07-15

prima facie wyłoniła się na tle rozpoznawania oznaczonej sprawy w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Trafność wydania przez Kolegium postanowienia o zawieszeniu...
postępowania odwoławczego była wątpliwa, skoro zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o str.k.o. wniesienie pytania powoduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie...

IV SA 1005/91 - Postanowienie NSA z 1991-12-04

, co według teorii postępowania cywilnego /W. Siedlecki: Postępowanie cywilne, Warszawa 1959, s. 78/ stanowi podstawę zawieszenia postępowania., Przepisy kodeksu postępowania...
cywilnego, w tym także przepisy o zawieszeniu postępowania, mają w postępowaniu przed sądem administracyjnym odpowiednie zastosowanie /art. 211 Kpa/, z uwzględnieniem...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zażalenia na postanowienie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych o zawieszeniu postępowania i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa...
o szkody górnicze są komisje okręgowe. Komisja Odwoławcza działała jako organ odwoławczy, a więc jej postanowienie o zawieszeniu postępowania jest ostateczne w toku...

IV SA 251/88 - Wyrok NSA z 1988-05-06

Administracyjnego. W ocenie skarżącego powinno to spowodować zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie odszkodowania po myśli art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. , Odpowiadając...
na skargę, organ administracji wniósł o jej oddalenie podając, że w postępowaniu administracyjnym o odszkodowanie brak było podstaw prawnych do zawieszenia postępowania...

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wybudowanego niezgodnie z projektem technicznym i zatwierdzonym planem realizacyjnym...
tak właśnie potraktowały inwestycję skarżących, skoro w postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego określono go jako budynek...

SA/Wr 1996/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-03-22

przez sąd'., Uwzględniając wniosek wierzyciela, Urząd Skarbowy w Ś. postanowieniem z dnia 2 września 1994 r. zawiesił postępowanie egzekucyjne, powołując jako podstawę art...
oddaleniem powództwa dłużnika, organ egzekucyjny podjął zawieszone postępowanie i dokonał w dniu 13 marca 1995 r. czynności egzekucyjnej polegającej na zajęciu wierzytelności...

II SA 74/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

zawartej w skargach, wnieśli o zawieszenie postępowania przed sądem administracyjnym do czasu zakończenia toczącego się postępowania arbitrażowego, aby w razie uzyskania...
uwagę na niedopuszczalne zajmowanie się w postępowaniu arbitrażowym sprawami wydawania koncesji i sprzeciwili się zawieszeniu postępowania sądowego, podtrzymując wniosek...

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

1987 r., mocą którego uchylone zostało postanowienie Naczelnika Miasta i Gminy B. o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego do czasu...
. o zawieszeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia planu realizacyjnego budynku małżonków S. do czasu ustanowienia strefy ochrony sanitarnej wokół Zakładów Piwowarskich...
1   Następne >   3