Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

III SA/Gd 463/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-30

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...]., W skardze strona skarżąca zawarła wniosek o zawieszenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
zastępcze Wojewody [...] z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy [...] postanawia zawiesić postępowanie w sprawie...

III SA/Gd 463/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-30

, ustały przyczyny zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi Rady Gminy [...]., Postanowienie niniejsze wydane zostało na podstawie art.128 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30...
z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności - gdy prawomocne jest orzeczenie kończące postępowanie w innej sprawie, której wynik miał wpływ...

III SA/Gd 130/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-10-07

art. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 i art. 60 Konstytucji RP., Wniesiono o uchylenie zaskarżonego zarządzenia zastępczego w całości, zawieszenie postępowania...
z odstąpieniem od wymierzenia kar;, wniesiono również o zawieszenie postępowania przez sądem do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku Rady Gminy...

III SA/Kr 284/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-28

zasadności zastosowania przesłanki do zawieszenia postępowania w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. W przedmiotowej sprawie, skarżący wniósł do Sądu Rejonowego, IV Wydział...
, po zakończeniu którego została podjęta zaskarżona uchwała, został ogłoszony 3 grudnia 2019 r., W takich okolicznościach Sąd nie widział podstaw do zawieszenia postępowania...

II SA/Gd 28/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-13

rekreacyjnego na działce nr [...], prowadzone na podstawie art. 64a ust. 5 ustawy Prawo wodne. Zawieszenie tego postępowania przed starostą nastąpiło z przyczyny prejudycjalnej...
pozwolenia wodnoprawnego, dotyczącego wykonania na rowie oznaczonym R-B dwóch gródz ziemnych oraz stawu rekreacyjnego. Postępowanie to zostało zawieszone postanowieniem z dnia 2...

II OSK 150/11 - Wyrok NSA z 2011-04-06

Sąd Administracyjny w Gdańsku zawiesił postępowanie zgodnie z wnioskiem strony skarżącej do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku skarżącej o zbadanie...
K 228/08 Sąd Rejonowy w Lęborku warunkowo umorzył wobec W. G. postępowanie karne o popełnienie przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. Wyrok uprawomocnił się w dniu 11 maja...

II SA/Po 1073/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-02

. odmówił zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie. Nadto Sąd wezwał skarżącą Gminę do wykazania w terminie 14 dni naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia...
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), dalej: Prawo wodne,, - art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz...

IV SA/Gl 117/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-17

. Stowarzyszenie C w K. (dalej Stowarzyszenie lub uczestnik postępowania) wystąpiło o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, a Sąd postanowieniem...
z dnia 11 kwietnia 2018 r. dopuścił Stowarzyszenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania., W dniu 10 maja 2018 r. do Sądu wpłynęło stanowisko uczestnika...

II SA/Bk 627/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-06

być odrzucona w oparciu o przepis w art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na poparcie swego twierdzenia organ powołał...
organizowania: a) widowisk, zgromadzeń, pochodów lub nakazuje czasowe zawieszenie określonej działalności, lub b) targów, wystaw, pokazów konkursów zwierząt, polowań...