Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 1707/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

niedopuszczalności zażalenia wniesionego na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania (w sprawie zajęcia pasów drogowych bez zezwolenia zarządcy drogi) oddala skargę...
Pismem z dnia 31 października 2012 r. A. O. (nazywany dalej 'skarżącym'), na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., złożył wniosek o zawieszenie postępowania do czasu...

II GSK 3091/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

T. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia...
w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., I, W uzasadnieniu postanowienia Sąd...

I OSK 1899/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

[...] lutego 2013 r., znak [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem...
., w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu Sąd podniósł, że Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Suwałkach, działając z upoważnienia...

I OSK 1909/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

[...] lutego 2013 r., znak [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie rejestracji samochodu postanawia: 1. sprostować z urzędu postanowienie...
[...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie rejestracji samochodu., W uzasadnieniu Sąd podniósł, że Prezydent Miasta Suwałki, decyzją z dnia...

III SA/Łd 1088/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-09

Zduńskowolskiego z 13 sierpnia 2021 r., znak: KT.5430.3.23-5.2021 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego zatrzymania prawa jazdy., W uzasadnieniu...
., Wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2021 r. pełnomocnik A.K. wystąpił do Starosty Zduńskowolskiego o zawieszenie postępowania z uwagi na istnienie przeszkody do wykonania badania...

VII SA/Wa 2994/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-17

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., zwana dalej k.p.a.), odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie skierowania U. D. na egzamin...
do dnia 10 kwietnia 2011 r. obowiązywał w brzmieniu: 'Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie'. Wobec takiego brzmienia tego przepisu...

II GZ 278/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

SA/Wa 399/08 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r. odmawiające zawieszenia postępowania...
Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/08 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. i A. W.- wspólników...

II GZ 292/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania (pkt...
3 art. 194 § 1). Z uwagi na fakt, że przedmiotem postanowienia z dnia 18 czerwca 2008 r. jest odmowa zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego Sąd I instancji...

III SA/Gd 196/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

Transportu Drogowego z dnia 4 lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej nałożenia kary pieniężnej 1. stwierdza nieważność zaskarżonego...
na niezgodne z prawem działania organu pierwszej instancji. Następnie pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. A. S. wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej...

II GZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

w W. odrzucił zażalenie R. G. - 'A.' na rozstrzygnięcie tego Sądu z 18 czerwca 2008 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi R. G. na decyzję...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, że zażalenie przysługuje na postanowienie o zawieszeniu postępowania i o odmowie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100