Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1668/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

z [...] lutego 2010 r. cudzoziemiec zwrócił się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o zawieszenie postępowania odwoławczego, wskazując, iż przed Sądem...
ma istotne znaczenie w przedmiotowej sprawie., Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowieniem, z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] odmówił zawieszenia postępowania., Następnie...

IV SAB/Wa 433/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

w sprawie z jego wniosku z dnia [...] maja 2018 r. o zawieszenie postępowania w sprawie o wygaszenia pomocy socjalnej,, - decyzji orzekającej w sprawie wygaszenia pomocy...
[...] maja 2018 r., odpowiedzi na skargę z dnia [...] czerwca 2018 r., postanowienia w sprawie z mojego wniosku z dnia [...] maja 2018 r. o zawieszenie postępowania...

IV SA/Wa 2111/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-21

zawieszenia postępowania postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. W piśmie z dnia 19 lipca 2013 r. A. H...
., nr [...], którym utrzymano w mocy postanowienie tego organu z dnia [...] kwietnia 2013 r., o odmowie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] października...

V SA/Wa 2272/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-08

o zawieszenie toczącego się postępowania odwoławczego do czasu złożenia dowodów dotyczących jego sprawy. Ten czas jest mu potrzebny, by dostarczyć z K. do Polski dokumenty...
postępowania organ II instancji w dniu [...] września 2009 r. wydał na mocy art. 98 § 1 k.p.a. postanowienie o zawieszeniu postępowania odwoławczego, informując jednocześnie...

V SA/Wa 2255/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

przysługuje na postanowienie wydane w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Ustawodawca wykluczył zatem możliwość wniesienia zażalenia...
zawieszenia postępowania, ponieważ pozostawałoby to w sprzeczności z wyraźnym rozróżnieniem między postanowieniem w sprawie zawieszenia postępowania a postanowieniem...

I SAB/Wr 23/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-13

niejawnym wniosku o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi O. B. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania...
skarżącej. Pełnomocnik strony skarżącej w terminie otwartym uzupełnienia braków formalnych wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie przepisu art. 124 § 1 pkt 3 ustawy...

I SAB/Wr 22/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-05-13

niejawnym wniosku o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi H. B. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego M. B. na przewlekłe prowadzenie postepowania...
skarżącej. Pełnomocnik strony skarżącej w terminie otwartym uzupełnienia braków formalnych wniósł o zawieszenie postępowania na podstawie przepisu art. 124 § 1 pkt 3 ustawy...

II SA/Sz 1231/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-02

Polskiej., Na rozprawie w dniu 2 czerwca 2011 r. pełnomocnik skarżącego radca prawny J. K. podtrzymał wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania...
, iż podjęcie zawieszonego postępowania będzie możliwe na wniosek którejkolwiek ze stron postępowania, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia...

IV SA/Wa 2518/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-06

. na posiedzeniu niejawnym wniosków D. S. o zawieszenie postępowania sądowego oraz o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Szefa Urzędu...
do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania do powrotu postanawia: 1. odmówić zawieszenia postępowania sądowego, 2. wstrzymać...

II OSK 2060/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-16

niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku L. F. o zawieszenie postępowania ze skargi kasacyjnej Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu...
[...] września 2018 r. w przedmiocie odmowy wydania wizy postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100