Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wr 623/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-25

w toku postępowania, zaś w ogóle orzekać można w przedmiocie zawieszenia, czyli również o odmowie zawieszenia, dopiero po wszczęciu postępowania. Sąd podkreślił, że wziął...
., Jak wynika z dołączonych przez organ akt sprawy, po odmowie zawieszenia postępowanie było kontynuowane i w dniu 15.02.2006r. zakończone przez wydanie decyzji o warunkach...

II SA/Wr 569/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

organowi stosownej grzywny., W uzasadnieniu skargi strona przedstawiła dotychczasowy przebieg postępowania podkreślając, że w jej ocenie przeszkoda zawieszenia postępowania...
. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie. Organ zwrócił również uwagę na to, że jego ostateczna decyzja z dnia 9 października...

II SA/Bk 177/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-07-09

o wydzielenie działek postępowaniem bezprzedmiotowym., Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania wniósł Janusz B.; postanowieniem z dnia [...] października...
z 8.09.2008r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydzielenia działek z nieruchomości drogowej. W uzasadnieniu SKO stwierdziło, po ponownym przeanalizowaniu sprawy...

I SA/Wa 1830/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-23

1897/13. Tym ostatnim wyrokiem WSA uchylił postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia prowadzonego z wniosku skarżącego z 23 marca 2011 r. postępowania o stwierdzenie...
o jego wykonanie) wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1897/13 WSA uchylił postanowienie I i II instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania...

I SA/Ol 232/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-09-20

postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[ ...]', w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia M.K. podatku dochodowego od osób fizycznych...
postępowania odwoławczego zawieszonego wyżej wymienionym postanowieniem. W motywach postanowienia Sąd stwierdził, że uchylenie zaskarżonego postanowienia o zawieszeniu...

II SA/Bk 386/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-07

, IISA/Bk 38/09 nie nakładał na organ żadnych obowiązków, zaś dotyczył wyeliminowania z obrotu prawnego postanowień o zawieszeniu postępowania administracyjnego...
. z dnia [...].10.2007 r., Postanowieniem z dnia [...].11.2008 r. W. Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał w mocy postanowienie o zawieszeniu postępowania...

II SA/Łd 780/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-30

§ 1 p.p.s.a. reguluje przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania, które powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu przez sąd, że zaistniały okoliczności...
oznaczone w tym przepisie, natomiast celowość zawieszenia postępowania w tych przypadkach nie podlega ocenie sądu, a jego badaniem objęte jest jedynie to, czy rzeczywiście...

I SA/Wa 1578/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-22

(czyli [...] czerwca 2019 r.) Prezydent [...], poprzez zawieszenie z urzędu postępowania odszkodowawczego postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] do czasu...
zakończenia postępowania o przyznanie prawa użytkowania wieczystego, formalnie nie pozostawał już w stanie bezczynności. Zgodnie bowiem z art. 103 kpa zawieszenie postępowania...

I OSK 1679/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-07

2008 r. o zawieszeniu postępowania. Kolegium uznało, że uruchomienie postępowania w trybie nieważności ostatecznej decyzji unieważniającej wywłaszczenie...
do wykonania wyroku przez Burmistrza było zażalenie na niezasadne zawieszenie postępowania., W uzasadnieniu podkreślił świadomą bezczynność organu, którą usiłowano...

I OSK 1177/11 - Wyrok NSA z 2011-11-03

stanu bezczynności w postępowaniu, który - jego zdaniem - będzie miał miejsce na skutek utrzymania w mocy kwestionowanego postanowienia o zawieszeniu. Wskazał, że w takim...
. Ustosunkowując się do zarzutu bezczynności podniesiono, że zawieszenie postępowania administracyjnego wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   76