Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-10-28

z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 29 maja...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wojewoda [...] postanowieniem...

I SA/Wa 2436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lipca 2013r...
. nr [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2013r. nr [...] o zawieszeniu postępowania na wniosek z dnia [...] marca 2013r...

I SA/Wa 871/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

odmówił zawieszenia postępowania w sprawie z odwołania od decyzji Wojewody [...] nr [...]z dnia [...] sierpnia 2014 r. stwierdzającej, że część nieruchomości...
. Od powyższej decyzji A.B., E. N., A. R., A. D. i J. D złożyli odwołania., Pismem z 9 lutego 2015 r. A. D wystąpił o zawieszenie ww. postępowania odwoławczego na podstawie...

I OSK 2222/20 - Wyrok NSA z 2022-05-31

w celu jej zakończenia, uzasadniające przedłużenie terminu załatwienia sprawy, a także zawieszenie postępowania., We wspomnianym na wstępie wyroku Wojewódzki Sąd...
. Oznacza to, że wstrzymany został bieg terminów przewidzianych w kodeksie (art. 103 k.p.a.), a okres zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminów załatwienia sprawy...

I OSK 2560/13 - Wyrok NSA z 2015-07-16

zawieszenia toczącego się przed nim postępowania w sprawie podpadania nieruchomości stanowiących dawną własność Spółki P. pod działanie przepisów dekretu Polskiego Komitetu...
, iż w sprawie brak jest zagadnienia wstępnego pozwalającego na zawieszenie przedmiotowego postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Wojewoda doręczając powyższe postanowienie...

I SA/Wa 1796/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-02-02

pełnomocnik wnioskodawcy pismem z dnia 11 czerwca 2018 r. zwrócił się o zawieszenie postępowania do czasu stwierdzenia nabycia spadku po zmarłej M. S. ewentualnie...
o zawieszenie postępowania na wniosek strony., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie postanowieniem z dnia, 22 czerwca 2018 r. nr KOA/1696/Go/18, na wniosek K. S., zawiesiło...

I SA/Wa 2360/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-29

i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowieniem z dnia [...] sierpnia...
2013 r., nr [...] po rozpatrzeniu zażalenia Wójta Gminy B. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2013 r., nr [....] w sprawie zawieszenia postępowania...

I SA/Wa 1220/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-05

[...] grudnia 2013r., nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że działka nr [...] położona w obrębie [...] w gminie...
listopada i 25 listopada 2013 r. Gmina O. wniosła między innymi o uznanie jej za stronę niniejszego postępowania oraz o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące...

I OSK 2059/23 - Postanowienie NSA z 2023-10-27

Ogólnoadministracyjnej wniosku J.M. i J.K. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej J.M. i J.K. od wyroku Wojewódzkiego...
22 lutego 2022 r., nr DN.gn.625.133.2021 w przedmiocie umorzenia z mocy prawa postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić zawieszenia...

I OSK 348/12 - Wyrok NSA z 2013-07-09

[...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA...
. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że nieruchomość [...] dz. [...] nie podpadała pod działanie art. 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100