Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-10-28

z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 29 maja...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wojewoda [...] postanowieniem...

I SA/Wa 2436/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-29

i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lipca 2013r...
. nr [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2013r. nr [...] o zawieszeniu postępowania na wniosek z dnia [...] marca 2013r...

I SA/Wa 871/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

odmówił zawieszenia postępowania w sprawie z odwołania od decyzji Wojewody [...] nr [...]z dnia [...] sierpnia 2014 r. stwierdzającej, że część nieruchomości...
. Od powyższej decyzji A.B., E. N., A. R., A. D. i J. D złożyli odwołania., Pismem z 9 lutego 2015 r. A. D wystąpił o zawieszenie ww. postępowania odwoławczego na podstawie...

I OSK 2560/13 - Wyrok NSA z 2015-07-16

zawieszenia toczącego się przed nim postępowania w sprawie podpadania nieruchomości stanowiących dawną własność Spółki P. pod działanie przepisów dekretu Polskiego Komitetu...
, iż w sprawie brak jest zagadnienia wstępnego pozwalającego na zawieszenie przedmiotowego postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Wojewoda doręczając powyższe postanowienie...

I SA/Wa 2360/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-29

i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowieniem z dnia [...] sierpnia...
2013 r., nr [...] po rozpatrzeniu zażalenia Wójta Gminy B. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2013 r., nr [....] w sprawie zawieszenia postępowania...

I SA/Wa 1220/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-05

[...] grudnia 2013r., nr [...] odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że działka nr [...] położona w obrębie [...] w gminie...
listopada i 25 listopada 2013 r. Gmina O. wniosła między innymi o uznanie jej za stronę niniejszego postępowania oraz o zawieszenie postępowania z uwagi na toczące...

I OSK 348/12 - Wyrok NSA z 2013-07-09

[...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt IV SA...
. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że nieruchomość [...] dz. [...] nie podpadała pod działanie art. 2...

IV SA/Wa 1364/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania - uchyla zaskarżone postanowienie - Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu...
podstawa obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego do momentu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, jakim jest zbadanie zgodności z prawem decyzji Wojewody...

II SA/Gl 970/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-10

Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną oddala skargę. Jak wynika...
oraz wyliczenie wartości nieruchomości dla J. K. w - i B. N. w 1/6. W nawiązaniu do tego wniosku pełnomocnicy J. K. i B. N. wnieśli o zawieszenie postępowania administracyjnego...

I OSK 627/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

[...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargi kasacyjne Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 29...
zawieszenia postępowania administracyjnego., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, Nieruchomość ziemska [...] o powierzchni 104,3738ha została objęta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100