Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

OPS 4/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-22

. W skardze wskazała w szczególności, że art. 101 par. 1 Kpa dopuszcza możliwość zaskarżania zażaleniem postanowienia wydanego w sprawie zawieszenia postępowania...
, a więc możliwe jest zaskarżenie w drodze zażalenia wszystkich postanowień wiążących się ze sprawą zawieszenia postępowania. Dla uzasadnienia swego stanowiska wskazała argumenty...

II OSK 2726/14 - Wyrok NSA z 2016-07-05

października 2013 r. o zawieszenie postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Powiatu Ś. z [...] kwietnia 2006 r. o udzieleniu skarżącej pozwolenia...
zażalenie przysługuje na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Oznacza to, że zaskarżalne...

II SA/Gd 409/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-12

. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego...
., Skarżący Z. M. pismem z 6 maja 2011 r. wniósł o zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 ust. 4 K.p.a. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że wystąpił do Wojewody...

II SA/Op 472/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-23

., jedna ze stron - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie [...] wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4...
postępowaniu zaistniała przesłanka zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kpa., Postanowieniem z dnia [...], nr [...], Starosta [...] podjął z urzędu...

II SA/Gd 701/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-17

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 18 września 2012 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania...
. Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr [...], działając na podstawie art. 101 § 3 k.p.a., Starosta odmówił zawieszenia postępowania o ustalenie linii brzegu...

II OSK 2991/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie...
, odrzucił skargę Z. M. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2011 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

II OSK 885/15 - Wyrok NSA z 2017-01-03

postanowienie Starosty Bytowskiego z dnia [...] sierpnia 2012 r. odmawiające zawieszenia postępowania w przedmiocie rozgraniczenia gruntów. Stan sprawy Sąd przedstawił...
zawieszenia postępowania w przedmiocie rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami (rzeka G.) przed wykonaniem urządzenia wodnego, od gruntów przyległych (działki...

II OSK 1580/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-26

skargę Z.S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oraz zwrócił skarżącemu kwotę 100 zł uiszczoną tytułem...

IV SA/Wa 2058/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] czerwca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie : odmowy zawieszenia postępowania p o s t a n a w i a 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku E. W. reprezentowanego przez adwokata A. W. o zawieszenie postępowania w sprawie odwołania...

IV SA/Wa 665/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

w [...] z [...] listopada 2013r. (nr [...]) o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Powiatu [...] z [...] kwietnia 2006r. o udzieleniu...
w J. zwróciła się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w [...] z wnioskiem z [...] października 2013r. o zawieszenie postępowania dotyczącego stwierdzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   87