Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III OSK 355/21 - Wyrok NSA z 2021-04-21

zawieszenia postępowania egzekucyjnego, co w niniejszej sprawie uczynił Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie Agencji Mienia Wojskowego pismem z 16 lutego 2017 r...
, że zgodnie z art. 57 § 1 u.p.e.a. organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postępowanie egzekucyjne po ustaniu przyczyny zawieszenia. W żadnej z jednostek redakcyjnych...

III OSK 541/21 - Wyrok NSA z 2021-12-01

. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w [...] przez H.T. i M.T., W uzasadnieniu postanowienia...
. U z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.)., H.T. i M.T. wnioskiem z dnia 20 września 2016 r. wystąpili do Komendanta [...] o zawieszenie w/w postępowania w związku ze złożonymi...

II SA/Wa 739/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w W. przez H. T. i M. T., Zaskarżone postanowienie Komendanta...
nr [...] r. z dnia [...] października 2016 r. Komendant [...] Policji odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego wskazując, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki...

I OSK 2771/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

wyroku wynika, że Komendant Stołeczny Policji postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...], odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego...
, że z wnioskiem o zawieszenie postępowania wystąpił pełnomocnik H. T. powołując się na okoliczność, iż dotychczas nie został rozpoznany jej wniosek o wykup zajmowanego lokalu...

II SA/Wa 2407/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

postanowieniem nr [...] z dnia [...] sierpnia 2013r. odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego zawiadomieniem nr [...] z dnia [...] maja 2013r. w sprawie...
opróżnienia lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w W. przez H.T. i M. T. W uzasadnieniu podał, że z wnioskiem o zawieszenie postępowania wystąpił pełnomocnik H. T...

I OSK 924/12 - Wyrok NSA z 2012-11-28

mieszkalnego przy ul. [...] w K., Wnioskiem z dnia 13 czerwca 2008 r. skarżąca zwróciła się do organu pierwszej instancji o zawieszenie postępowania z uwagi na brak lokalu...
innego lokalu mieszkalnego nie mogą, w ocenie organu stanowić podstawy do zawieszenia postępowania wszczętego z urzędu., Na powyższe postanowienie Z. T. złożyła skargę...

IV SA/Wr 645/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-09

. do 31 października 2014 r. w kwocie 326,43 zł miesięcznie., Skarżący w odwołaniu z dnia 14 maja od powyższej decyzji wniósł jednocześnie o 'zawieszenie postępowania...
. 1010 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, dalej zwanej k.p.a.) odmówiło zawieszenia postępowania wobec braku...

I OSK 1505/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie opróżnienia lokalu...
odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego., Wyrok powyższy zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

IV SA/Wr 263/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-27

równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego postanawia: odmówić zawieszenia postępowania. W dniu 16 maja 2011 r. K. M. złożył w niniejszej sprawie wniosek...
o zawieszenie postępowania. W uzasadnieniu wniosku podniósł, iż wnosi o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia toczących się postępowań sądowoadministracyjnych...

II SA/Wa 617/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-11

i Administracji z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] (Nr [...]) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego oddala...
skargę Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku K. K. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zgłoszonego w zażaleniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100