Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

VIII SA/Wa 249/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

. (dalej: 'organ I instancji' lub 'Naczelnik UC') z [...] listopada 2014 r. Przedmiotem tych postanowień było umorzenie jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie zawieszenia...
wywozu towarów (wyrobów tytoniowych). Pismem z [...] marca 2014 r. skarżąca wystąpiła do Naczelnika UC z wnioskiem o zawieszenie postępowania celnego do czasu...

VIII SA/Wa 248/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

zawieszenia postępowania celnego dotyczącego unieważnienia zgłoszenia celnego. Jako podstawę prawną postanowienia Dyrektor IC wskazał między innymi art. 208 § 1 w związku z art...
w procedurze wywozu towarów (wyrobów tytoniowych). Pismem z [...] marca 2014 r. skarżąca wystąpiła do Naczelnika UC z wnioskiem o zawieszenie postępowania celnego do czasu...

VIII SA/Wa 250/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

zawieszenia postępowania celnego dotyczącego unieważnienia zgłoszenia celnego. Jako podstawę prawną postanowienia Dyrektor IS wskazał między innymi art. 208 § 1 w związku z art...
wywozu towarów (wyrobów tytoniowych). Pismem z [...] marca 2014 r. skarżąca wystąpiła do Naczelnika UC z wnioskiem o zawieszenie postępowania celnego do czasu prawomocnego...

III SA/Gd 538/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-13

Izby Celnej z dnia 6 maja 2014r., nr [...]., Na rozprawie w dniu 25 września 2014 r. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania...
, że przychyla się do wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania., Również Dyrektor Izby Celnej w piśmie z dnia 2 października 2014 r. przychylił się do wniosku o zawieszenie...

I SA/Sz 14/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-19

Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym oraz określenie zobowiązania...
Celnej w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki skutkujące uprawnieniem do zawieszenia postępowania na mocy art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie...

I GZ 69/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

., nr: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji w przedmiocie długu celnego postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w R...
w Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr: [...][...][...][...][...][...][...][...] w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji...

I SA/Bd 55/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-21

Syndyka Masy Upadłości P. z o.o. w T. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala...
Przedsiębiorstwu P. w upadłości zawieszenia postępowania w sprawie rozliczenia podatku akcyzowego za miesiąc luty 2004 r., W uzasadnieniu organ podał, że w dniu 23 czerwca...

III SA/Kr 756/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

.) po rozpoznaniu w dniu 29 października 2007 r. na rozprawie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi 'A' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na decyzję...
postępowania zakończonego ostateczną decyzją Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...]., Na rozprawie w dniu 29 października 2007 r. skarżąca złożyła pisemny wniosek o zawieszenie...

I SA/Bd 56/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-21

Syndyka Masy Upadłości P. w T. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę...
Postanowieniem z dnia (...) Dyrektor Izby Celnej w T. utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z (...) odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie...

I SA/Bd 54/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-21

Syndyka Masy Upadłości P. w T. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę...
Postanowieniem z dnia (...) Dyrektor Izby Celnej w T. utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z (...) odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100