Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Bd 29/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-28

Dyrektora Izby Skarbowej w B. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
wierzyciela postępowaniem egzekucyjnym. Jednocześnie do czasu wyjaśnienia sprawy przez Prokuraturę wniósł o dalsze zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego...

II SA/Bd 825/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru [...] w B. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Decyzją...
w celu przymuszenia oraz jej zasadności, a także wniosła o wstrzymanie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na równolegle toczące się postępowania prokuratorsko...

III SA/Łd 494/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-24

roku sprawy ze skargi A.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
zażalenia A. S., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., W uzasadnieniu...

III SA/Wr 663/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-05

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę w całości. Przedmiotem...
. z dnia [...] 2017 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wystawionego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tytułu...

I SA/Sz 1298/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-20

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Z. U. S. w S. decyzją z dnia [...] r...
nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, zatem postępowanie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego jest bezprzedmiotowe. Na skutek złożonego zażalenia...

II SA/Go 640/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-16

na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...]r. , nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego I. oddala skargę, II...
się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie zaległości z tytułu składek. Wnioskodawca wskazał...

I GSK 1225/18 - Wyrok NSA z 2019-04-02

przez organ egzekucyjny postanowienia o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego w przypadku wystąpienia podstawy zawieszenia jest obligatoryjne. Wniosek taki płynie bezpośrednio...
z art. 56 § 3 u.p.e.a. Zgodnie z którym organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Dotyczy to także sytuacji, gdy podstawa...

V SA/Wa 2177/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-07

Skarbowej w Warszawie z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Naczelnik Urzędu Skarbowego...
, postanowieniem z [...].06.2019 r. nr [...] Naczelnik US odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z [...].11.2018 r...

II GW 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

. a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w T. w przedmiocie wniosku A. i T. małżonków B. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego postanawia: oddalić wniosek. Wnioskiem z dnia...
Urzędu Skarbowego w T., w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w administracji., W uzasadnieniu wniosku przedstawiono, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. prowadzi...

I SA/Lu 592/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-10

'A' Sp. z o.o. w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
w [...] na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100