Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Ke 193/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-04-30

ze skarg [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego postanawia...
Miasta i Gminy w przedmiocie zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 2...

II SA/Op 378/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 marca 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala...
., nr [...], którą utrzymano w mocy postanowienie Wójta Gminy Skoroszyce z dnia 4 grudnia 2013 r. odmawiające zawieszenia postępowania o rozgraniczeniu działki nr Y., k.m. [...] obręb...

III SA/Kr 648/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-18

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 15 marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania skargę oddala. Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
nr [...] obręb O, w związku z tym, iż inne strony postepowania tj. U. R. i Burmistrz Miasta i Gminy nie złożyły sprzeciwu, co do zawieszenia postępowania., Na postanowienie...

I SA/Wa 2162/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-09

o zawieszenie postępowania odwoławczego w związku z koniecznością zebrania dodatkowego materiału dowodowego., [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego...
kpa zawierało ono pouczenie, że jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, odwołanie uważa się za wycofane...

II SA/Po 513/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-29

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia [...] kwietnia 2011 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania; oddala skargę. Postanowieniem...
z dnia [...] 2011 r. Wójt Gminy L. odmówił zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości o nr geodezyjnych [...], [...] i [...] położonych w miejscowości...

III SA/Kr 188/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-24

: [....] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę D.O. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji Starosty T. z dnia 1 sierpnia 2013 r. znak: [....] . Zaskarżonemu postanowieniu...

I OSK 2272/16 - Wyrok NSA z 2018-07-19

. Doszedł bowiem do przekonania, że nie zachodzi żadna z ustawowych przesłanek zawieszenia postępowania. Zażalenie J. F. spotkało się z zaskarżonym w tej sprawie...
postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Oznacza to jego zdaniem, że na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania stronie zażalenie...

I OSK 184/22 - Wyrok NSA z 2022-04-27

. Starosta [A] wydał postanowienie znak: [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków do czasu przedłożenia prawomocnego...
wydania postanowienia o zawieszeniu prowadzonego przez niego postępowania., Jak podkreślił Sąd I instancji, już z lektury uzasadnienia wskazanego postanowienia Starosty...

II SA/Rz 120/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

niejawnym sprawy z wniosku M. W. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia...
[...] listopada 2011 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. - postanawia - odmówić zawieszenia postępowania. W dniu 2 lutego...

I SA/Wa 2071/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. G. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] lipca 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej o uchylenie - w trybie art. 161 § 1 Kpa - ostatecznej decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
1   Następne >   +2   +5   +10   100