Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GZ 418/23 - Postanowienie NSA z 2023-11-16

na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2022 r., sygn. akt VI SA/Wa 1605/22 o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi K...
: oddalić zażalenie. I., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 9 września 2022 r., sygn. akt VI SA/Wa 1605/22, odmówił zawieszenia postępowania...

VI SA/Wa 400/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-18

związku sportowego., Obecny na rozprawie pełnomocnik Ministra Sportu i Turystyki wyraził zgodę na zawieszenie postępowania., Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia...
stron., Wniosek o zawieszenie postępowania strony mogą złożyć w każdym czasie na piśmie bądź do protokołu na rozprawie. Warunkiem pozytywnego załatwienia wniosku...

VI SA/Wa 2373/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-17

(Dz.U. nr 127, poz. 857 ze zm.)., Na rozprawie w dniu [...] kwietnia 2014 r. pełnomocnik [...] złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego...
stron., Wniosek o zawieszenie postępowania strony mogą złożyć w każdym czasie na piśmie bądź do protokołu na rozprawie. Warunkiem pozytywnego załatwienia wniosku...

VI SA/Wa 1723/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego oddala skargę...
po rozpatrzeniu wniosku N. Spółka z o.o. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie potwierdzenia dotychczasowego zaszeregowania obiektu hotelarskiego '[...]' położonego w W. ul. N...

VI SA/Wa 784/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

na zgodny wniosek stron. Zawieszenie postępowania z przyczyn wymienionych w art. 126 p.p.s.a. ma charakter fakultatywny i zależy od uznania sądu, zatem rozstrzygnięcie...
., Przesłanką zawieszenia postępowania na podstawie art. 126 p.p.s.a. jest zgodny wniosek stron., Na rozprawie w dniu 28 listopada 2017r. stawający: skarżący i pełnomocnik organu...

VI SA/Wa 511/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

ani konsekwencji prawnych z nich wynikających. Jednakże wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez sąd (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w L...
postępowania., Odnosząc się do złożonego przez stronę wniosku o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd, organ zauważył...

II GZ 70/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

zawieszenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie ze skargi 'Ł.' S. Spółki Akcyjnej w Ł. na decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej - Komisji...
będzie rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem, to zarazem nie zachodzą warunki objęte przepisem art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a. do zawieszenia postępowania z urzędu., III, Naczelny...

VI SA/Wa 2373/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-09

upomnienia i nakazu dostosowania statutu do wymogów określonych w ustawie o sporcie., Zawieszenie postępowania nastąpiło na zgodny wniosek stron na podstawie art. 126 ustawy...
. 125 § 1 pkt 3, nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu., Z uwagi na fakt, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało...

II SA/Lu 513/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-30

U. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie stypendium sportowego p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie. U. W. w dniu 10 maja...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), sąd może zawiesić postępowanie...

VI SA/Wa 2062/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-25

ewentualnie o zawieszenie postępowania do czasu rozpatrzenia jego wniosku dotyczącego zawieszenia postępowania. Skarżący podał, że w sprawie cofnięcia zezwolenia organizatora...
turystyki. Z chwilą wszczęcia tego postępowania skarżący złożył formalny wniosek o zawieszenie postępowania, który nie został rozstrzygnięty przez organ. Pismo informacyjne...
1   Następne >   +2   +5   9