Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 291/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-23

Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zasiłku celowego uchyla zaskarżone postanowienie...
. (dalej 'strona', 'skarżący') wniósł o zawieszenie postępowania 'zwyczajnego' toczącego się przed Kolegium do dnia prawomocnego zakończenia postępowania 'nadzwyczajnego', tj...

III SA/Gd 698/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-18

rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 marca 2018 r., sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
. Pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. A. M. złożył zażalenie na powyższe postanowienie, zaś oddzielnym pismem z tej samej daty złożył wniosek o zawieszenie postępowania...

IV SA/Wr 358/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-09

postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. stwierdziło niedopuszczalność zażalenia A.K. na postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] odmawiające zawieszenia postępowania...
. Taka sytuacja zachodzi w odniesieniu do postanowienia odmawiającego zawieszenia postępowania, od którego zgodnie z art. 101 § 3 k.p.a. zażalenie nie przysługuje...

IV SA/Wr 758/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę...
na postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia stwierdzono:, Wskazanym...

II SA/Sz 704/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-15

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania...
niemożności przedłożenia dokumentów w terminie można wystąpić o zawieszenie postępowania. I. L. wnioskiem z dnia [...] r. zwrócił się do organu o zawieszenie postępowania...

III SA/Gd 382/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

, że art. 101 § 3 k.p.a. wyraźnie stanowi, że zażalenie dopuszczalne jest jedynie na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz postanowienie o odmowie podjęcia...
k.p.a. należy odczytywać w ten sposób, że zażalenie przysługuje wyłącznie na postanowienie o zawieszeniu postępowania ('w sprawie zawieszenia postępowania...

IV SA/Wr 419/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-03

rozpoznanie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania odwoławczego...
o zawieszenie tego postępowania odwoławczego z uwagi na toczące się inne postępowanie na jej wniosek, a mianowicie o umorzenie kwoty 179,36 zł podlegającej zwrotowi za okres...

I OSK 2895/13 - Wyrok NSA z 2014-04-08

. strona wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie ww. wniosku w związku z odwołaniem wniesionym od decyzji o zwolnieniu jej ze służby, zobowiązując...
rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Przesłanka zawieszenia postępowania, o jakiej mowa w tym przepisie jest spełniona...

IV SA/Wr 318/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

ze skargi Z. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Postanowieniem...
zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). Na postanowienie...

IV SA/Wr 316/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

ze skargi Z. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę. Postanowieniem...
zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). Na postanowienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100