Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 80/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

tę sytuację, podejmuje pozorne działania procesowe, takie jak zawieszenie postępowania, które w swej istocie jedynie umożliwiają przedłużanie w czasie eksploatacji niespełniających...
postanowienia o zawieszeniu. Należy przy tym podkreślić, że kwestia zasadności zawieszenie przez organ postępowania pozostaje poza zakresem kontroli w niniejszym postępowaniu...

II GZ 336/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-13

, pod rygorem odrzucenia skargi., II, Zażalenie na zarządzenie wniósł skarżący wnosząc o zawieszenie postępowania i skierowanie pytania prawnego do Trybunału sprawiedliwości Unii...
., Na zakończenie, wskazać należy, że w niniejszej sprawie nie wystąpiła żadna z przesłanek zawieszenia postępowania określonych w art. 123, art. 124, art. 125 i art. 126...

VI SA/Wa 119/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

w [...] na postanowienie Ministra Energii z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia koncesji na wydobywanie gazu ziemnego oddala...
G. Sp. z o. o. z siedzibą w [...] (dalej: 'skarżąca', 'spółka') na postanowienie organu z [...] września 2017 r. nr [...] o zawieszeniu postępowania administracyjnego...

VI SA/Wa 1841/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego powinno przysługiwać osobie, która posiadała przymiot strony w postępowaniu orzekającym. Przyjęcie...
był fakt złożenia przez nią wniosku o zawieszenie postępowania przed Sądem Okręgowym [...] wszczętego pozwem wnioskodawcy przeciwko G. S.A. i Skarbowi Państwa...

VI SA/Wa 1841/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego powinno przysługiwać osobie, która posiadała przymiot strony w postępowaniu orzekającym. Przyjęcie...
przez G. S.A. wniosku o zawieszenie postępowania przed Sądem Okręgowym w [...] [...] Wydział Cywilny, wszczętego pozwem H.S. A. przeciwko G. S.A. i Skarbowi Państwa...

VI SA/Wa 904/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-15

. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) poprzez wadliwą wykładnię zawężającą krąg podmiotów uprawnionych do zaskarżenia postanowienia o zawieszeniu postępowania...
10 marca 1993 r., sygn. akt IV SA 1234/92, w który NSA stwierdził, że prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego powinno...

VI SAB/Wa 83/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-04

powstają prawa majątkowe, które podlegają nieograniczonemu obrotowi., Pismem z dnia [...] lutego 2010 r. Prezes URE wniósł o zawieszenie postępowania sądowego wskazując...
p.p.s.a. Sąd nie uwzględnił wniosku o zawieszenie postępowania., Skarżąca sprecyzowała żądanie i wniosła o zobowiązanie organu do sprostowania lub zmiany świadectwa...

VI SAB/Wa 21/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

analiza stanu faktycznego oraz prawnego sprawy została utrudniona przez bierną postawę Skarżącego i brak odpowiedzi na wezwanie., Zawieszenie postępowania przez organ...
ani przewlekłego prowadzenia postępowania, Jednocześnie [...] lutego 2018 r. Prezes URE postanowił:., - zawiesić postępowanie administracyjne,, - wezwać stronę postępowania...

II SA/Bd 1466/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-21

, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia postanawia 1. odrzucić skargę, 2. odmówić zawieszenia postępowania, 3. zwrócić stronie skarżącej ze Skarbu...
prawnego skarżącego., Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 5a P.p.s.a. odrzucił skargę. O odmowie zawieszenia postępowania Sąd orzekł...

II SA/Rz 803/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-21

o zawieszenie postępowania sądowo-administracyjnego, ponieważ rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zależy od wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Gminę...
sporu w niniejszej sprawie., Skoro zaś wada ta ma wpływ na przedmiotową sprawę, to Sąd powinien z urzędu rozważyć możliwość zawieszenia postępowania., Z art. 101 ust. 1...
1   Następne >   3