Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Sz 483/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-12-29

politycznych., W dniu [...] r. wpłynął do Sądu wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania. Sąd pismem z dnia [...] r. zwrócił się do organu o złożenie oświadczenia...
, czy przychyla się do wniosku skarżącego- w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zobowiązania, pod rygorem uznania braku odpowiedzi za zgodę na zawieszenie postępowania...

II SA/Łd 1018/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-03-11

: zawieszenia postępowania o przyznanie uprawnienia do świadczenia pieniężnego p o s t a n a w i ł: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Sygn. akt II SA...
Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395 ze zm.). W uzasadnieniu decyzji organ administracji wskazał, iż zawieszenie postępowania było następstwem zwrócenia się przez Naczelny...

II OSK 679/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

, co uniemożliwiło nadanie sprawie dalszego biegu. Z uwagi na to, że od dnia zawieszenia postępowania upłynęły 3 lata, a skarżący nie wystąpił z wnioskiem o podjęcie zawieszonego...
listopada 2005 r.) upłynęły ponad 4 lata. Skarżący nie otrzymał zawiadomienia o terminie rozprawy, jak również postanowienia o zawieszeniu postępowania. Skarżący...

II SA/Bd 378/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

. Pełnomocnik skarżącej wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego przedstawił postanowienie o powołaniu biegłego. Zgodnie z art. 11 prawa...
od tego, że wniosek o zawieszenie postępowania może być traktowany instrumentalnie (sprawa wszczęcia postępowania karnego znana była pełnomocnikowi skarżącego już podczas wydawania...

V SA/Wa 903/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-30

i Osób Represjonowanych z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala skargę - Dnia [...].04.2004 r. C. B...
zawieszenia postępowania do czasu przygotowanej przez organ nowelizacji ustawy o Kombatantach, która to nowelizacja - według zapowiedzi - czyniłaby postępowanie weryfikacyjne...

II SA/Łd 311/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-04-30

[...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania uprawnień dla wdowy po kombatancie p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o zawieszeniu postępowania w sprawie przyznania uprawnień dla wdowy po kombatancie. Postępowanie zostało zawieszone do czasu...

II SA/Po 1215/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-06-17

niejawnym sprawy ze skargi L.B. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...]r. Nr [...] utrzymującego w mocy postanowienie o zawieszeniu postępowania...

II SA/Po 1205/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-12-02

2004r. sprawy ze skargi L. L. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] . nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
[...] . wydał postanowienie nr [...] utrzymujące w mocy własne postanowienie z dnia [...] . nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia...

II SA/Gd 3600/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-07

Represjonowanych z dnia 26 września 2001 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich uchyla zaskarżone postanowienie...
pkt 1 k.p.a. utrzymał w mocy wydane postanowienie. W uzasadnieniu organ administracji wskazał, iż zawieszenie postępowania stało się konieczne wobec faktu, iż strona...

II SA/Wr 605/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-25

, iż rozstrzygnięcie tej kwestii ma dla przedmiotowej sprawy znaczenie zasadnicze i stanowi zagadnienie wstępne. Stąd zadecydował o zawieszeniu postępowania w trybie art...
i art. 144 kpa utrzymał w mocy postanowienie własne o zawieszeniu postępowania. W uzasadnieniu podał, że rozstrzygnięcie sprawy skarżącej zależy od oceny przez Trybunał...
1   Następne >   +2   +5   +10   47