Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II GSK 2758/15 - Wyrok NSA z 2017-07-12

, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wniósł o zawieszenie postępowania z urzędu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 p.p.s.a. z uwagi na istniejący spór...
) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 2446/14, po rozpoznaniu sprawy...

II SA/Op 494/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-29

zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego organ odwoławczy może jedynie uchylić to postanowienie, nie stosując przy tym ostatniego członu art...
ze zm.), Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji na podstawie art. 10 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 2 lipca...

VI SA/Wa 2081/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

zarzucane zawieszenie, czy przerwanie biegu tego terminu., Powoływanie się na orzeczenia zapadłe na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej regulujących postępowanie w sprawie...
się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony...

VI SA/Wa 2116/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-20

, w zależności od przedmiotu sprawy, konieczność zawieszenia lub umorzenia toczącego się postępowania sądowego. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony...
z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych umarza postępowanie...

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

) decyzją z [...] sierpnia 2017 r., nr [...], działając w oparciu o przepisy art. 138 § 1 w związku z art. 127, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1210 ze zm.; dalej...

VIII SA/Wa 684/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

. komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej...
postępowania sądowego. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga na decyzję Ministra Energii Nr [...] z dnia [...] lipca 2018r. którą ww. organ po rozpatrzeniu...

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

. komandytowa z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej...
postępowania sądowego. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga na decyzję Ministra Energii Nr [...] z dnia [...] lipca 2018r. którą ww. organ po rozpatrzeniu...

VI SA/Wa 124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

. 127 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), dalej 'k.p.a.', oraz art. 17 ust. 2 ustawy...
z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa...

III SA/Gd 236/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-06

procedurą zawieszenia długu celnego) na statki morskie żeglugi międzynarodowej w obrębie polskich portów (na terytorium RP) będzie w całości zwolnione z cła niezależnie...
jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania pisemnej interpretacji w zakresie zwolnień od cła paliw...

VI SA/Wa 399/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-30

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) dalej 'k.p.a.', art. 10 ust. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie...
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r...
1   Następne >   3