Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 829/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-05

bezrobotnej z dniem [...] lutego 2004 r. Od tej decyzji D. D. wniósł odwołanie, a następnie wnioskiem z dnia [...] marca 2004 r. wniósł o zawieszenie postępowania odwoławczego...
. Uzasadniając wniosek o zawieszenie postępowania podał, że wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na wadliwe czynności Powiatowego Urzędu Pracy...

III SA/Kr 461/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-19

. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę oddala Postanowieniem z dnia [...] 2012 r. , [...], Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy działając z upoważnienia...
Starosty, na podstawie art. 101 kodeksu postępowania administracyjnego odmówił zawieszenia postępowania w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 czerwca...

II SA/Ka 2527/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-27

ale z przyczyn, które Wojewódzki Sąd Administracyjny na mocy art. 134 § 1 p.p.s.a. bierze pod uwagę z urzędu., Ustawodawca, kształtując problematykę dotyczącą zawieszenia postępowania...
, posłużył się w art. 101 § 1 k.p.a. ogólnym określeniem 'w sprawie zawieszenia postępowania', obejmującym swoim zakresem wszelkie sprawy pozostające w związku...

III SA/Kr 482/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-14

postępowanie, gdy ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania. Wojewoda wskazał na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007r...
, jak twierdzi , nie otrzymał również postanowienia z lipca 2003r. o zawieszeniu tego postępowania., Wojewoda decyzją z dnia 27 lutego 2013r. nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną...

II SA/Ke 431/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-12

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na postanowienie Wojewody z dnia [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania p o s t a n a w i a : odrzucić skargę...
. Postanowieniem z dnia [...] Wojewoda, po rozpatrzeniu wniosku [...] o zawieszenie postępowania odwoławczego w sprawie utraty statusu poszukującego pracy do czasu uzyskania wyroku...

II SA/Go 768/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-04

. Jednocześnie w piśmie organ zawarł pouczenie o prawie złożenia wniosku o zawieszenie postępowania odwoławczego do czasu wyjaśnienia sprawy zatrudnienia przez instytucje...
. Do czasu otrzymania odpowiedzi w tej sprawie wniósł o zawieszenie toczącego się postępowania administracyjnego., Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2011r...

IV SAB/Wr 51/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-19

otrzymał od Wojewody D. pismo, którym został poinformowany, że ze względu na upływ 3 lat od daty zawieszenia postępowania i brak wniosku o jego podjęcie, odwołanie zgodnie...
niezłożenia wniosku o podjęcie postępowania przed upływem trzech lat od jego zawieszenia. Zdaniem skarżącego strona nie powinna ponosić konsekwencji braku pouczenia...

II SA/Wa 628/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-10

postanowienia podał, że zgodnie z art. 97 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego wobec tego, że ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji...
Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2000 r. OPS 4/00, zwrot 'w sprawie zawieszenia postępowania' użyty w art. 101 § 3 kpa oraz 125 § 1 kpa może dotyczyć następujących...

II SA/Wa 494/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-16

stosownego zezwolenia. Fakt ten spowodował sformułowanie wniosku o jego ukaranie i tym samym stworzył konieczność zawieszenia postępowania do czasu wydania wyroku przez Sąd...
wydaje postanowienia. Nie ulega wątpliwości, że postanowienia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego są postanowieniami, o których mówi ten przepis...

II SA/Wa 493/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-16

2003r. wykonywała pracę, nie mając stosownego zezwolenia. Fakt ten spowodował sformułowanie wniosku o jej ukaranie i tym samym stworzył konieczność zawieszenia postępowania...
administracji publicznej wydaje postanowienia. Nie ulega wątpliwości, że postanowienia wydawane w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego są postanowieniami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100