Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1691/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

na postanowienie Starosty [...] Nr [...] z dnia [...] lutego 2017 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Gminy [...] sprawie...
oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2011, Nr 6, poz. 18), nie ma możliwości złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia...

IV SA/Wa 97/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-18

. na postanowienie Prezydenta [...] z dnia [...].10.2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, stwierdziło niedopuszczalność zażalenia., Zawieszone postępowanie...
gruntowej. Pismem z dnia 17.09.2015 r. skarżący zwrócili się z żądaniem zawieszenia postępowania wskazując, że przed Sądem Rejonowym [...] z ich wniosku prowadzone...

I OSK 2/21 - Wyrok NSA z 2021-04-16

stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania., W skardze kasacyjnej, zaskarżając powyższy wyrok w całości, A.N. zarzucił Wojewódzkiemu Sądowi...
w [...] z dnia [....] lipca 2017 r. nr [....] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania było niedopuszczalne i przyjęcie, że na postanowienie w przedmiocie odmowy...

IV SA/Wa 743/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

[...] z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; II. zasądza od Wojewody...
Starosty [...] (dalej 'Starosty') z [...] lipca 2018 r. nr [...], odmawiające zawieszenia na podstawie m. in. art. 97 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

IV SA/Wa 607/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

[...] z dnia [...] czerwca 2016r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w obrębie [...], oznaczony jako działka...
mienie gromadzkie. W dniu 19 maja 2016r. skarżący złożył wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie, uzasadniając tym, że toczy się postępowanie sądowe...

II SA/Ol 1338/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Weterynarii z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie kary pieniężnej - zawieszenia postępowania 1) uchyla zaskarżone postanowienie; 2) orzeka, że zaskarżone postanowienie...
- sentencja wyroku Postanowieniem z dnia '[...]' Powiatowy Lekarza Weterynarii w M. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej J. K. prowadzącemu...

II SA/Łd 301/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-19

. na posiedzeniu niejawnym wniosków A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. o zawieszenie postępowania...
czerwca 2017 r. pełnomocnik Spółki A wniósł o zawieszenie postępowania sądowego, podnosząc, iż strona w dniu 13 marca 2017 r. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego...

II OSK 251/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

[...] czerwca 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 23...
z dnia [...] czerwca 2007r., nr ZS-P-21201/14/2007, w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji., W uzasadnieniu Sąd...

II SA/Łd 782/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-29

za skargą skarżąca wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego., Wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego pełnomocnik...
stanowiących podstawę wymierzenia opłaty, co uzasadnia zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania ww. skargi kasacyjnej., W odpowiedzi na skargę [...] Wojewódzki Lekarz...

II SA/Łd 318/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-28

. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Ł. z dnia...
przetwórstwa mleka., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., W piśmie z dnia 14 czerwca 2017 roku pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100