Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

III SAB/Wr 15/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-27

, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Wskazać jednak należy, że wobec odrzucenia skargi, jako niedopuszczalnej, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., bezcelowe...
było analizowanie, czy została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skoro skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna. Zdaniem Sądu...

III SAB/Wr 16/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-10

po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu...
przesłanka zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Zdaniem Sądu, nawet gdyby ustalono, że przesłanka ta istotnie w sprawie zachodzi, to i tak nie spowodowałoby...

III SO/Wr 7/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-10

nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Wskazać jednak należy, że wobec odrzucenia wniosku, jako niedopuszczalnego...
, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a., bezcelowe było analizowanie, czy została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6...

III SAB/Wr 4/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-30

, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Wskazać jednak należy, że wobec odrzucenia skargi, jako niedopuszczalnej...
, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., bezcelowe było analizowanie, czy została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skoro skarga...

VI SA/Wa 1123/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

dyspozycyjności postępowania administracyjnego, przykładowo wnioskowania o zawieszenie, bądź też umorzenie postępowania (J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, 'Kodeks...
Przepis art. 24 par. 1 pkt 4 kpa w zw. z art. 27 par. 1 zdanie 1 kpa ma zastosowanie do przedstawiciela stowarzyszenia, które uczestniczy w postępowaniu administracyjnym...

III SA/Gl 326/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-11

pełnomocnika organu do wyjaśnienia kwestii przedawnienia zaległości objętych postępowaniem, przedstawienia okoliczności powodujących zawieszenie biegu terminu przedawnienia...
pkt 1 w zw. z art. 127 § 3 ustawy 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm., dalej: 'K.p.a.') i art. 59 ust. 3...