Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 546/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-16

. a. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 czerwca 2020 roku, złożonego przez pełnomocnika Z. Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą B. [...], o zawieszenie postępowania administracyjnego...
F. postanowił odmówić zawieszenia postępowania administracyjnego. W uzasadnieniu organ wskazał, że w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie zmiany decyzji...

II OSK 432/14 - Wyrok NSA z 2015-10-27

[...] kwietnia 2013 r. nr [...] o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania., Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego...
przez Sąd I instancji wynika, że J. K. złożyła w dniu 17 września 2012 r. do Wójta Gminy Morzeszyn wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie...

II OSK 862/13 - Wyrok NSA z 2014-10-16

Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego kary pieniężnej...
' wniosła o zawieszenie toczącego się przed Wójtem Gminy Morzeszczyn postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew...

II SA/Gd 500/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego kary...
pieniężnej za usunięcie drzew oddala skargę. Pismem z dnia 17 września 2012 roku J. K. wniosła o zawieszenie toczącego się przed Wójtem Gminy postępowania administracyjnego...

II SA/Wr 530/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 30 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku...
. - zwanej dalej u.p.e.a), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Gd 630/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-19

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego...
kary pieniężnej za usunięcie drzew oddala skargę. Pismem z dnia 6 czerwca 2012 roku J. K. wniosła o zawieszenie toczącego się przed Wójtem Gminy postępowania...

II OSK 2662/15 - Wyrok NSA z 2017-06-21

tego organu odmawiającego zawieszenia postępowania administracyjnego. Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia powodem stwierdzenia niedopuszczalności...
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy było uznanie, że na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania w świetle art. 101 § 3 k.p.a. nie przysługuje zażalenie., W skardze...

II OSK 2786/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., Wyrok powyższy został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym., W toku...
przeszkód w zaskarżeniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie postanowieniem z 21 listopada 2018 r. (sygn. akt II SA/Rz...

II SA/Wr 810/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie odbierania odpadów komunalnych i nieprzekazywania ich do regionalnej instalacji...
. nr [...] stwierdzające niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Wójta Gminy U. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wskazane postanowienia zapadły...

II SA/Rz 358/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-24

w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższe postanowienie przedstawia się następująco:, Na podstawie informacji o wynikach...
o zawieszenie postępowania administracyjnego z uwagi na złożenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100