Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 723/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-12

zagospodarowania przestrzennego p o s t a n a w i a odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Pismem z dnia 23 stycznia 2012 r. Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz wystąpił...
z kolejnym wnioskiem o zawieszenie postępowania. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że Gmina Radziechowy - Wieprz wszczęła procedurę zmierzającą do sporządzenia nowego miejscowego...

II SA/Wr 520/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-02

2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Rady Miejskiej w Węglińcu o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zgorzelcu...
zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r...

II SA/Wr 29/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-26

. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II wniosku Rady Gminy K. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy K. z dnia [...] września 2020 r...
. Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości P. postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Stosownie...

II SA/Wr 596/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-02

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Rady Gminy G. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi Wojewody D. na uchwałę Rady Gminy G. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie...
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy G. w obrębie K., O. i R. postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Stosownie do treści art. 126...

IV SA/Wr 638/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-10

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego...
., W odpowiedzi na skargę Rada Miejska Góry wniosła o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia nowej uchwały, mocą której wyeliminowane zostaną nieprawidłowości stwierdzone...

II SA/Gl 723/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-15

zagospodarowania przestrzennego p o s t a n a w i a odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Pismem z dnia 3 listopada 2011 r. Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz wystąpił...
z wnioskiem o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron na okres 1 roku. Podniesiono, że przedmiotowy wniosek jest uzasadniony z uwagi na następstwa natury prawnej...

IV SA/Wr 583/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-11

Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu postanawia: odmówić zawieszenia postępowania. W odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego złożoną w niniejszej sprawie Rada Miasta...
Bolesławiec wniosła o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego wobec wszczęcia postępowania w celu zmiany zaskarżonego aktu prawa miejscowego., W dniu 2 września 2011 r...

II SA/Wr 595/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-11

o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
regulacji wynika, że jedną z przesłanek fakultatywnego zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron, który może zostać złożony w każdym czasie na piśmie bądź...

II SA/Wr 675/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-21

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron...
2011 r. Wojewoda Dolnośląski oświadczył, że nie wyraża zgody na zawieszenie postępowania. Organ nadzoru wskazał, że zawieszenie postępowania jest niecelowe, gdyż strona...

II SA/Wr 28/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-22

r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Rady Gminy Kondratowice o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy...
postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowego. Stosownie do treści art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   43