Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

I SA/Sz 146/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-27

Administracji Skarbowej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach oddala...
zawieszenia postępowania odwoławczego prowadzonego wobec P. S. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżący') od decyzji Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., z dnia [...] r...

VI SA/Wa 128/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

z [...] sierpnia 2016 r. Komendant Główny Policji odmówił zawieszenia postępowania. Jego zdaniem, w sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art 97 § 1 k.p.a....
brak jest także podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 98 § 1 k.p.a.., Na powyższe postanowienie pełnomocnik strony złożył zażalenie, w którym zarzucił...

III SA/Po 1028/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-25

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego wymierzenia kary pieniężnej...
postanowienie Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w P. z dnia [...] lipca 2020 r. o odmowie zawieszenia postępowania wszczętego postanowieniem z dnia 13...

II GSK 104/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-21

i Administracji z dnia [...] czerwca 2018 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...
i Administracji odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego w sprawie cofnięcia koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr [...] udzielonej w dniu...

VI SA/Wa 2365/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-30

w W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. stwierdza nieważność...
i Polityki Społecznej uchylił postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego i umorzył postępowanie...

III SA/Kr 654/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-06

., Na rozprawie w dniu 7 października 2015 r. pełnomocnik organu złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na fakt, że ma być wydana uchwała...
przez Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiotowej sprawie., Odpowiadając na wezwanie Sądu o ustosunkowanie się do wniosku organu o zawieszenie postępowania...

II SA/Go 557/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego oddala skargę. W dniu [...] marca 2013 r. funkcjonariusze...
2014r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego skierowanego przez Naczelny Sąd...

III SA/Wr 724/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-07

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza...
od tej decyzji, spółka wniosła także o zawieszenie postępowania w sprawie przez Dyrektora Izby Celnej (dalej 'IC') we W., Organ drugiej instancji wydał następujące orzeczenia...

III SA/Gl 758/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-03

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie wniosku o zawieszenie postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej...
automaty był G. K. ., Pełnomocnik procesowy I. Z. , pismem z dnia [...] r. złożył wniosek o zawieszenie postępowania w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku...

III SA/Wr 299/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-06

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie...
. UZASADNEINIE, Pismem z dnia [...] r. 'A' Sp. z o.o. w K. (zwana dalej: stroną skarżącą) złożyła wniosek o zawieszenie postępowania uruchomionego wniesieniem odwołania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100