Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 628/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-11

przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem osiedla 'Marsa' postanawia: odmówić zawieszenia postępowania Na rozprawie w dniu 26...
lipca 2013 r. pełnomocnik Rady Miasta Krakowa wniósł o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron w sprawie ze skargi M.J. na uchwałę Rady Miasta Limanowa z dnia 10...

II OSK 236/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-26

w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosków P. P. i Rady Miasta W. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sadem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady...
o zawieszenie postępowania kasacyjnego na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270...

II OSK 2030/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Ogólnoadministracyjnej wniosku H. W. o zawieszenie postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej Rady Miasta Poznania od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
2013 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...] postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania kasacyjnego Rada Miasta...

II OSK 1177/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Ogólnoadministracyjnej wniosku H. W. o zawieszenie postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej H. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30...
. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: oddalić wniosek o zawieszenie postępowania kasacyjnego H. W. (dalej skarżąca), reprezentowana...

IV SA/Po 929/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-09

., Na rozprawie w dniu [...] marca 2017 r. pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na zgody wniosek stron w związku...
oświadczył, że prace nad zmianą miejscowego planu są w toku i przychyla się do wniosku strony skarżącej o zawieszenia postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...

II SA/Rz 986/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-27

przestrzennego - p o s t a n a w i a - odmówić zawieszenia postępowania. II SA/Rz 986/12, U Z A S A D N I E N I E, Rada Miasta [...] uchwałą z dnia [...] października 2008 r...
2 listopada 2012 r. skarżący złożyli wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II SA/Go 399/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Rady Miejskiej o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Miejskiej...
z dnia [...] r. nr XXVII/167/09 w przedmiocie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę postanawia: odmówić zawieszenia postępowania...

II SA/Wr 599/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-02-05

o oddalenie skargi z uwagi na brak zasadności zarzutów., Na rozprawie w dniu 9.01.2020 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie postępowania sądowego na zgodny wniosek stron...
stanowiska w kwestii zawieszenia postępowania sądowego. W odpowiedzi pismem z [...].01.2020 r. Wójt Gminy poinformował, że wyraża zgodę na zawieszenie postępowania sądowego...

II OZ 805/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-24

2013 r., II SA/Bk 97/13 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa X' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na uchwałę Rady Miejskiej...
powyższego WSA wskazał, że dla wyniku niniejszej sprawy uzasadnione jest zawieszenie postępowania do czasu rozpatrzenia przez TK., W zażaleniu na powyższe postanowienie...

II SA/Bk 26/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-03-03

sprawy wpłynął wniosek Skarżącego o zawieszenie postępowania w sprawie o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Sokółce nr XLII/319/06. W uzasadnieniu Skarżący wskazał...
o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie złożył także pełnomocnik Rady Miejskiej w S., który w piśmie z dnia 29 października, 2007 roku potwierdził, iż pomiędzy Skarżącym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100