Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 827/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-05

. Z. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] nr [...] z dnia [...] lutego 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, stwierdził niedopuszczalność...
., Policjant wnioskiem z dnia [...] lutego 2016 r. wystąpił o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego prowadzonego...

II SA/Bd 1469/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-08

. na postanowienie Komendanta [...] Policji w B. z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę. 1...
. Postanowieniem z [...] r. Komendant Miejski Policji w B., po rozpatrzeniu wniosku M. E. (dalej jako: skarżąca), odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego...

III SA/Łd 280/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-19

Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. W dniu 5 października 2007r. Komendant Powiatowy w P...
. B. postępowanie administracyjne w sprawie rozwiązania stosunku służbowego w związku z upływem okresu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych postanowieniem...

II SA/Wa 692/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-25

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2...
. pełnomocnik strony - radca prawny - R. K. złożył pismo procesowe w którym, powołując się na art. 97 § 1 pkt 4 kpa, zawarł wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie...

II SA/Sz 1017/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-11

decyzję Komendanta Powiatowego Policji z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie wydalenia ze służby. W skardze jednocześnie zawarty został wniosek o zawieszenie postępowania...
., W odpowiedzi na wezwanie Sądu do sprecyzowania wniosku o zawieszenie postępowania w piśmie z dnia [...]r. T. K. wskazał, że w toku postępowania dyscyplinarnego...

II SA/Wa 980/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-06

z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby oddala skargę Postanowieniem z [...] lutego 2010 r. Szef...
Służby Celnej utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Celnej w [...] z [...] grudnia 2009 r. odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia...

I OSK 845/16 - Wyrok NSA z 2016-07-20

. U. z 2013 r. poz. 1289). Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w takie sytuacji następuje z mocy prawa. Sąd orzekający w niniejszym składzie przychyla się do stanowiska...
nie było ostatecznie zakończone, a tym samym zawieszeniu uległo postępowanie egzekucyjne i odwoławczy organ egzekucyjny nie był uprawniony do rozpatrywania zażalenia...

II SA/Wa 505/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

Wojskowego z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2...
[...] grudnia 2012 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby [...] P. K.., Do wydania powyższych postanowień doszło w następującym stanie...

III SA/Kr 583/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-17

lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia skargę odrzucić. Komendant Powiatowy Policji wszczął z urzędu postępowanie...
pojazdem mechanicznym - art. 178a § 1 kk)., W toku tego postępowania w dniu 31 grudnia 2013 r. J. B. złożył wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego z uwagi na zły...

II SA/Sz 1009/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-06

. złożył zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego, a następnie [...] - odwołanie od powyższego rozkazu personalnego. W zażaleniu...
zarzucił organowi brak rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydalenia ze służby i wniósł o uchylenie postanowienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100